کودکان امروز آینده سازان فردای جامعه اند و توسعه کشوردرگرورشد و تربیت همه جانبه آنان می باشد توجه به کودکان و نیازهای آموزشی این آینده سازان میتواند درزندگی فردای آنها تاثیر بسزایی داشته باشد این فضاها به عنوان بستری برای آموختن مهارتها پایه مناسبی برای شکل گیری ساختاراجتماعی آینده خواهد بود هدف این مقاله تحلیل عناصرمعماری پایدار درطراحی مراکز آموزشی ویژه کودکان با تاکید برقابلیت های محیطی موثردرپرورش خلاقیت آنان است ازاین رو بابهره گیری ازروش توصیفی و تحلیلی دروهله نخست به بررسی نقش آموزش و خلاقیت کودک پرداخته شده است و دروهله دوم به عناصرمعماری پایدار و ایجادمحیطهای جمعی - آموزشی درجهت ایجادعرصه مناسب برای رشد کودکان موردمطالعه قرارگرفته تا نهایتا بتوان با طراحی مراکز آموزشی پایداربستری مناسب برای پرورش خلاقیت کودک فراهم آورد