علیرغم مطالعات و بررسی های انجام شده درمورد ویژگیهای فرهنگی و اجتماعی درمورد حیات و زندگی دردل کوهستان سخت و خشن اورامانات اما کمتردرمورد معماری روستایی این ناحیه ازایران زمین مطالعه صورت گرفته است هدف ازارایه این مقاله بررسی فضای منازل مسکونی روستای خانقاه میباشد و عوامل موثر درشکل گیری فضای مهمان دراین منطقه می باشددراین مقاله معماری اصیل منطقه اورامان دربخش مسکن روستایی بصورت توصیفی و نمونه موردی معرفی و مورد بررسی قرارگرفته است یافته های حاصل ازاین تحقیق نشان میدهد که معماری این منطقه هماهنگ و پیرواصول معماری ارگانیک و فرهنگ غنی این منطقه می باشد نتیجه حاصل ازمطالعات صورت گرفته دراین تحقیق نشان میدهد که مهمترین عوامل موثر درشکلگیری فضاهای مسکن روستایی منطقه اورامان را میتوان به این شرح بیان کرد شکل و فرم کوهستان منطقه اورامان عوامل اقلیمی و جوی اشتغال و اقتصادمنطقه ویژگی فرهنگی و اجتماعی مردم .