آلودگی غبار حاشیه جاده ای در مناطق شهری می تواند بر سلامتی مردم ساکن در شهر و محیط زیست اطراف آن اثر گذارد. سرب یکی از فلزات سنگین است که به دلیل کاربرد گسترده در حمل و نقل و صنایع مختلف از پراکندگی بسیار گسترده ای در محیط زیست برخوردار است هدف از این مطالعه بررسی غلظت سرب در غبار حاشیه جاده ای در انواع راه های مختلف ارتباطی در شهر سنندج می باشد برای این منظور تعداد 50 ایستگاه به گونه ای انتخاب گردید که پوشش مناسبی را در سطح شهر ایجاد کنند. سرب نمونه های جمع آوری شده به روش هضم اسیدی استخراج گردید و با روش طیف سنجی جذب اتمی سنجش شدند شاخص تجمع زمین شناختی Igeo و شاخص تجمع آلودگی IPI در رابطه با تعیین سطح آلودگی مورد استفاده قرار گرفتند. نتایج بدست آمده نشان داد که مقدار آلودگی سرب در برخی از نمونه های جمع آوری شده بالا بوده و اکثر این نقاط با جاده های اصلی با تراکم ترافیک بالا مطابقت دارد در بیشتر ایستگاه های نمونه برداری مقدار آلودگی سرب از مقدار متوسط زمینه mg/kg 39/4 بیشتر بود همچنین نتایج نشان می دهد که متوسط غلظت آلودگی سرب در غبار حاشیه جاده ای در شهر سنندج mg/kg 48/9 می باشد. براساس نتایج بدست آمده از شاخص Igeo سطح آلودگی سرب در محیط شهری سنندج در اکثر نقاط نمونه برداری در کلاسه های کیفی متوسط تا شدید قرار دارند. به طور کلی شهر سنندج از نظر آلودگی سرب براساس شاخص IPI در کلاسه کیفی با سطح زیاد قرار می گیرد