همانطور که شیمی درمانی یکی از روش های موثر در درمان سرطان ها است، اثر آن ممکن است به دلیل مقاومت دارویی تعدیل شود و همچنین ممکن است عوارض جانبی قابل توجهی را به دلیل نابودی سلول های نرمال در طول درمان داشته باشد. در نتیجه، ما نیازمند تحقیقاتی به منظور انتخاب یک برنامه ی درمانی بهینه برای شیمی درمانی هستیم که تعداد سلول های سرطانی را مینیمم کند همزمان با اینکه سمیت کل، کمتر از حد مجاز باشد. در این پژوهش در راستای ایجاد برنامه زمانی برای دارودهی به بیماران سرطانی اقدام به طراحی و حل معادله ریکاتی وابسته حالت براساس تئوری کنترل بهینه برای یک مدل سرطان همراه با درنظر گرفتن متاستاز شده است. ماده ی شیمی درمانی به عنوان یک ورودی کنترلی به سیستم غیرخطی سرطان وارد شده و مقدار بهینه ی آن براساس تئوری کنترل بهینه SDRE محاسبه شده است.