در دنیای پیچیده و پر سرعت امروزی سازمانها نیازمند مدیرانی مبتکر و کارا می باشند تا بتوانند نهایت توان سیستم خود را در راستای تحقق اهداف سازمان ، به کار بگیرند . مدیر ان در یک سازمان در سطوح مختلف مدام با مسائلی مواجه می باشند که حل آنها مستلزم تصمیم گیری صحیح و بهنگام است .نظام تصمیم گیری بدون وجود اطلاعات کافی انداختن تیری در تاریکی است . وهر قدر جامعیت اطلاعات بیشتر باشد ، از ارزش بالاتری برخوردار است .امروزه رایانه و فناوری اطلاعات به عنوان یک ابزار اصلی در سیستم اطلاعاتی مدیریت ،از جایگاه ویژه ای برخوردار است . بررسی میزان استفاده ازفناوری اطلاعات توسط مدیران وتأثیر آن در نحوه تصمیم گیری ایشان ، می تواند راهگشای مسائل مختلف سازمان باشد . به ویژه سازمان آموزش و پرورش که وظیفه خطیر هدایت و پرورش نسلهای آینده را عهده دار است و هر تصمیم نا مناسب ، ضربات جبران ناپذیری بر پیکره فعال و آینده ساز جامعه وارد خواهد کرد. جامعه مورد بررسی در این پژوهش مدیران سطوح مختلف آموزش و پرورش شهرستان شهربابک به تعداد 300 نفر می باشند که از این تعداد جامعه نمونه ای به تعداد 170 نفر به روش طبقه ای ( بر اساس مقاطع تحصیلی ابتدائی ، راهنمائی ، فنی ، متوسطه و اداری ) و منظم بر اساس کد پرسنلی انتخاب شده است . برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه استفاده شده،است یافته های تحقیق نشان می دهد که بین استفاده از فناوری اطلاعات (سیستمهای اداری ، اتوماسیون اداری و اینترنت ) و نحوه تصمیم گیری مدیران مقاطع مختلف آموزش و پرورش شهربابک رابطه مستقیم ، و معناداری وجود دارد