ترازیابی سازمان و مطالعه تطبیقی در خصوص نحوه تعیین تکلیف اموال در سایر کشورها