پژوهش از روش تحقیق با هدف کاربردی و از لحاظ روش توصیفی پیمایشی و از مفهوم روایی استفاده شده و چون تحقیقات از نوع کیفی است، بررسی پاسخ سوالات و یکسان بودن آن در 2 روز متفاوت توسط زوجین تأکید شده و بر پایائی پرسشنامه نیز از فرمول آلفای کرونباخ و برای توصیف داده ها ی پژوهش نیز از محاسبه شاخص های آماری شامل میانگین ، واریانس، انحراف معیار ،جداول توزیع فراوانی و آزمون استقلال کای مربع استفاده شده است. سپس به نتیجه رسیدیم که خود زوجین ، نوع نگرش ها ،جوان واحساسی بودن نقش مهمی را ایفا می کند . که بیشتر طلاق ها در اختلاف سن زوجین بین صفر تا پنج سال بوده است و والدین بخاطر عدم انتخاب معیار صحیح و جایگزین کردن تجملات و جهیزه بالا و لوکس نقش تربیتی خوبی ایفاء نکرده اند. و جامعه نتوانسته بستر سازی لازم و صحیح را بوجود آورد. مرکز آموزش و پژوهش كاربرگ طرح پيشنهادي (Proposal) پژوهشي و راهنماي تكميل آن   « تذکرات مربوط به تکمیل کاربرگ طرح پژوهشی (Proposal) » 1ـ پژوهشگران محترم کاربرگ طرح پژوهشی خود را بصورت کامل تدوین و تکمیل نمایند. 2ـ پژوهشگران محترم در پایان کاربرگ طرح پژوهشی نام و نام خانوادگی را نوشته و امضاء نمایند. 3ـ پژوهشگران محترم قبل از درج اسامی تیم همکار در طرح پژوهشی ابتدا موافقت همکاران را جلب نموده تا در مراحل بعدی (تکمیل طرح نهایی) و اجرای پروژه پژوهشی دچار مشکل نگردند. 4ـ پژوهشگران محترم توجه فرمایند که تعیین اعتبار هر پروژه تقریبی است و بستگی به میزان فعالیتهای درج شده در طرح پیشنهادی دارد. لذا انتظار می‌رود که برآورد هزینه‌ها متناسب با حجم واقعی فعالیت‌های پژوهشی باشد. 5ـ پژوهشگران محترم دقت فرمایند عنوان طرح پژوهشی (پیشنهادی) باید مطابق با عنوان نیاز پژوهشی اعلام شده در فراخوان باشد.   سازمان ثبت احوال کشور مرکز آموزش و پژوهش کاربرگ مشخصات طرح‌های پژوهشی عنوان طرح پژوهشی: مشخصات مجری طرح پژوهشی: کد طرح پژوهشی: نام و نام خانوادگی: علی اکبر امین بیدختی آخرین مدرک تحصیلی: دکتری رشته تحصیلی، گرایش، سال فارغ‌التحصیلی: مدیریت،آموزشی،1353 مرتبه علمی: دانشیار جایگاه اداری: رئیس دانشکده گردشگری و کویر شناسی