هدف تحقیق حاضر بررسی و مطالعه چگونگی گذران اوقات فراغت دانشجویان‌دختر دانشگاه تهران و میزان گرایش آنان به ورزش در این زمان، همچنین‌شناخت نقاط قوت و ضعف و نارسائیهای موجود تربیت بدنی و ورزش فوق‌برنامه دانشگاه از دیدگاه دانشجویان می‌باشد. شیوه تحقیق از نوع توصیفی‌بوده و در سطح دانشجویان دختر دانشگاه تهران اعم از پزشکی و غیرپزشکی‌انجام شده است . شیوه نمونه‌برداری به طور تصادفی، خوشه‌ای از پنج گروه‌آموزشی هنر، ادبیات و علوم انسانی، علوم پایه، فنی و مهندسی، پزشکی‌صورت گرفته است . حجم نمونه با توجه به حجم جامعه آماری (9580 نفر)براساس جدول نمونه‌گیری ادنسکی و فرمول برآورد حجم نمونه کوکران، تعداد383 نمونه پیش‌بینی گردید که پس از توزیع و جمع‌آوری پرسشنامه‌ها تعداد22 پرسشنامه بعلت ناقص و مخدوش بودن از کل حجم نمونه کسر گردید و 361پرسشنامه مورد بررسی آماری قرار گرفت . ابزار اندازه‌گیری در این تحقیق‌استفاده از پرسشنامه بوده که در دو بخش : الف : مشخصات فردی، شامل 9سئوال ب : بخش پرسشنامه شامل 27 سئوال بسته، جهت جمع‌آوری اطلاعات‌توزیع و جمع‌آوری گردید. محاسبات آماری در دو بخش توصیفی و استنباطی‌انجام شده است . 1 - آمار توصیفی : در این بخش رسم جداول توزیع فراوانی(ساده و درصدی)، نمودارهاو تجزیه و تحلیل یافته‌ها ارائه شده است . باتوجه به اهداف و سئوالات تحقیق نتایج حاصله در این بخش عبارتند از :الف - میانگین زمان فراغت دانشجویان دختر دانشگاه تهران حدود 31.2ساعت است ، که 4ˆ88 درصد آنها از نحوه گذران این زمان رضایت متوسط یاکم داشته و یا اصلا" رضایت ندارند. ب - با توجه به اینکه 2ˆ92 درصدآزمودنیها ورزش را وسیله‌ای مناسب برای گذران فراغت می‌دانند و 5ˆ74درصد آنها علاقه خود را به فعالیتهای ورزشی اعلان کرده‌اند اما 8ˆ63 درصدآنها کمتر از یک ساعت ورزش می‌کنند و تنها 4ˆ21 درصد دانشجویان دخترمشارکت عملی متوسط، خوب و بسیار خوب در برنامه‌های ورزشی فوق برنامه‌دانشگاه دارند. ج - مشکلات احتمالی دانشجویان دختر مبتنی بر ضعف حضورفعال در فعالیتهای ورزشی فوق برنامه دانشگاه به ترتیب اولویت عبارتنداز : 1 - کمبود امکانات مناسب ورزشی. 2 - ضعف برنامه‌ریزی مسئولان. 3 -ضعف کیفیت برنامه‌های تربیت بدنی فوق برنامه. 4 - کم توجهی مسئولان به‌مساله ورزش فوق برنامه دانشگاه می‌باشد. 2 - آمار استنباطی : در این‌بخش سعی شده است با استفاده از جداول دو بعدی تصویری روشن از اطلاعات‌استخراج شده از پرسشنامه ارائه گردد و با استفاده از محاسبه مجذور کای،وجود یا عدم وجود رابطه معنی‌دار بین برخی از متغیرها روشن شود. از جمله: 2 - 1 - رابطه بین زمانی که دانشجویان صرف ورزش می‌کنند با سال ورودآنها به دانشگاه در سطح a= 5 و درجه آزادی d.f=6 معنی‌دار است . 2 - 2 -رابطه بین زمانی که دانشجویان صرف ورزش می‌کنند با سطح رضایتشان ازگذران فراغت خود در سطح a= 1 و d.f=4 معنی‌دار است . 2 - 3 - رابطه بین‌ارزشیابی آزمودنیها از سطح کیفیت برنامه‌های ورزش فوق برنامه با سطح‌رضایتشان از گذران فراغت خود، در سطح a= 1 و d.f=2 معنی‌دار است .
کد نوشتار : 03672