برگهای آفتابگردان سطح فتوسنتزی قابل توجهی را در گیاه تشکیل می‌دهد که هرگونه کاهش و یا عدم کارایی آنها ناشی از عواملی نظیر آفات ، امراض و بیماریها، آسیبهای مکانیکی و تگرگ ، کاهش انتقال فتوسینتات به دانه‌ها و کاهش عملکرد را موجب می‌شود. برای پی بردن به نقش برگهای قسمتهای مختلف ساقه آفتابگردان، آزمایشی در مزارع تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز واقع در اراضی کرکج انجام یافته است . نحوه آزمایش و نتایج به طور مفصل در پایان‌نامه ذکر گردیده است .
نمایه ها:
رقم | 
گیاه | 
کد نوشتار : 38992