زنگهای غلات از عوامل مهم بیماریزا و خسارتزا در گندم هستند. عوامل بیماریزایی که زنگهای گندم را بوجود می آورند، متعلق به جنس Puccinia از خانواده Pucciniaceae هستند. سه زنگ مهم گندم عبارتند از: زنگ زرد (زنگ نواری) P. striiformis f.sp. tritici، زنگ سیاه (زنگ ساقه) P. graminis f.sp tritici و زنگ قهوه ای ( زنگ برگی) P.triticina . در ایران تا کنون زنگ زرد بیش از بقیه زنگها مهم بوده و در صورت مساعد بودن شرایط آب و هوایی و کشت میزبان حساس سبب بروز اپیدمی شدید می گردد. با ورود نژاد جدید زنگ سیاه (Ug99) در ایران، زنگ سیاه به خطر بسیار بالقوه ای برای این محصول در ایران مبدل شده است. از خصوصیات مهم زنگها که باعث اهمیت بیشتر آنها در مقایسه با سایر بیماریها می شود، وجود نژادهای فیزیولوژیک متعدد، قدرت تولید نژادها و بیوتیپ های جدید، قدرت تکثیر و تولید مثل سریع و اپیدمی شدن آنهاست. عواملی مثل وجود میزبان حساس، حضور عامل بیماری و فراهم شدن شرایط مساعد آب و هوایی در بروز اپیدمی نقش بسزایی دارند. ویژگی های خاص نژاد جديد زنگ ساقه (Ug99)این بیماری را بعنوان خطر بسيار بزرگي براي توليد جهاني گندم و تهديدي بر امنيت غذايي مطرح می کند. بنحوی که در آفريقا، خاورميانه و آسياي جنوبي این بیماری سبب کاهش قابل ملاحظه اي در محصول گندم خواهد شد. براساس گزارش سازمان خواربار جهاني ملل متحد (FAO) در سال 2006 ميلادي سطح زير كشت گندم در كشورهايي كه در مسير حركت اين بيماري قرار دارند بيش از 65 ميليون هكتار برآورد گرديده كه نزديك به 25% سطح كل زيركشت گندم دنيا مي باشد. اگر اين بيماري كنترل نشود امنيت غذايي دنيا مورد تهديد قرار مي گيرد. آزمايشات و بررسي هاي انجام شده بوسيله دانشمندان تحقيقات بين المللي در كشورهاي كنيا و اتيوپي به وضوح نشان دادند كه اكثر واريته هاي مورد كشت جهان در مقابل نژاد (Ug99) زنگ ساقه حساس هستند. بروز بیماری روی ارقام گندم مقاوم به نژاد جديد (Ug99) در برخی مناطق جهان حاكي از شكسته شدن مقاومت ژن هاي مقاوم شناخته شده به بیماری زنگ سیاه است. بر اساس اخطار نورمن بورلاك دانشمند برجسته جهان و برنده جايزه نوبل سال 1970 و اینکه پاتوژن بيماري زنگ از طریق جریانات هوایی در مسیر باد حرکت می کند و مرزهای ملی و بین المللی را در می نوردد مي توان پيش بيني كرد كه دير يا زود نژاد Ug99زنگ سياه در