کارگاه‌های تولیدی کوچک که در زمره فضاهای صنعتی محسوب میشوند، از جمله فضاهایی هستند که به دلیل ضعف سیاست گذاری‌های شهری در گذشته، به گونه‌ای نامناسب در سطح شهر تهران استقرار یافته‌اند و موجب ایجاد اختلال در ترددهای درون شهری و ازدحام بیش از حد در بافت قدیمی مرکز شهر شده‌اند.همچنین بی‌توجهی به مساله طراحی این گونه فضاها و رعایت نکردن اصول و ضوابط معماری باعث گردیده که این کارگاه‌ها به فضاهایی نامناسب از نظر کالبدی مبدل شده، سیمای شهر را نیز مخدوش سازند.به همین دلیل در سیاست‌های کلان شهری تهران، توسعه اراضی صنعتی در داخل محدوده شهر ممنوع گردیده و صنایع جدید الزام به استقرار در حوزه‌های صنعتی خارج از این محدوده دارند.بنابر این سازماندهی جدید این صنایع در آینده میتواند نگاهی جدید و معمارانه به طراحی و ساخت این گونه فضاها به همراه داشته باشد و گامی در جهت اصولی شدن طراحی فضاهای صنعتی کوچک در تهران بردارد.در همین راستا طراحی مجموعه‌هایی شامل واحدهای صنعتی کوچک غیر آلاینده که در آنها فراورده‌های گوناگون در حد نیازهای منطقه‌ای و فراتر از آن در اطراف شهر تهران میتواند نقش موثری در تمرکززدایی مشاغل و کاهش ازدحام جمعیت در محدوده مرکزی شهر تهران ایفا نماید و با توجه به تصمیم‌گیری‌های کلان شهری که تنها محور قابل توسعه تهران را با توجه به عوارض طبیعی اطراف آن محور شرقی - غربی شهر به سمت غرب و در امتداد جاده مخصوص کرج دانسته است ، انتخاب محلی مناسب در این محور جهت احداث چنین مجموعه‌هایی میتواند گاهی مناسب و موفق در رسیدن به اهداف ذکر شده باشد.موضوع مورد بحث در این پایان‌نامه نیز که شهرک اشتغال نام گرفته است ، محصول چنین نیازها و تصمیم‌گیری‌هایی است و شامل تعدادی واحد کارگاهی جهت صنایع سبک و فعالیتهای تولیدی فاقد هر گونه آلودگی است که میتواند به سبک بازارهای سنتی ایران، تولید و عرضه را با هم جمع نموده، محصولات خود را در یک مرکز خرید به طور کلی و جزئی در معرض فروش بگذارد.همچنین برای رفاه حال کارگران شاغل در این مجموعه فضاهایی از قبیل واحدهای مسکونی برای سکونت شاغلین در مجموعه کارگاه‌ها و نیز واحدهای آموزشی در سطح دبستان، مهد کودک و فضاهای فرهنگی - مذهبی و خدماتی در متن برنامه‌ریزی فضایی پروژه گنجانیده شده است .مطالعات معماری پروژه که در این رساله ارائه گردیده است مشتمل بر چهار مبحث عمده است که در آنها به ترتیب به شناخت کلی بستر طرح (زمین مورد نظر و اقلیم منطقه)، شناخت عملکردها و رفتارهای مورد نظر در مجموعه، برنامه‌ریزی فیزیکی و فضایابی برای این عملکردها و در پایان اصول و ضوابطی کلی جهت طراحی فضاهای شهری پرداخته شده است .لازم به ذکر است که مطالعات با تکیه بیشتر بر طراحی فضاهای صنعتی کوچک و کارگاه‌ها و نیز مرکز فروش محصولات تدوین شده است و بر طراحی سایر عملکردهای مجموعه نیز به طور گذرا نظری داشته است .در پایان این مجلد نیز ضمن ارائه گزارشی توجیهی به طور مختصر مراحل دستیابی به طرح نهایی بیان شده و مدارک و نقشه‌های معرفی کننده طرح نیز به آن ضمیمه شده است .
کد نوشتار : 37756