یکی از راههای مبارزه با بی آبی و خشکسالی بهره برداری بهینه و معقول و صرفه جویی در مصرف آب می باشد. از آنجا که راههای موقت در زمان بروز خشکسالی اثرات کوتاه مدت داشته و پایدار نخواهد بود لازم است در امر صرفه جویی در مصرف آب فرهنگ سازی صورت پذیرد تا با نهادینه شدن آن موضوع صرفه جویی به عنوان یک مطالبه همگانی و یک روحیه در زندگی تبدیل گردد. از طرف دیگر اطلاع رسانی و آموزش یکی از راهکارهای اساسی در فرهنگ سازی است و به ویژه استفاده از آن در نسل جوان به عنوان والدین فردای جامعه بسیار حائز اهمیت می‌باشد. دانشجویان جزء قشر فرهیخته جامعه بوده و از نخبگان می باشند و از طرف دیگر والدین فردای جامعه را تشکیل می دهند. عمده این دانشجویان در زمان تحصیل 4 سال از عمر خود را در خوابگاه های دانشجویی زندگی می کنند و عموما تجربه نشان می دهد آموزش های این دوران به ویژه در زندگی خوابگاهی تا پایان عمر به عنوان جزئی از رفتارهای دائمی آنها قرار می‌گیرد. لذا این فرصت 4 ساله برای ایجاد فرهنگ درست زندگی و ترویج آموزش‌های مناسب در زمینه‌های مختلف می‌تواند مدنظر قرار گیرد و بسیار نیز می‌تواند تاثیرگذار باشد. از طرف دیگر در حال حاضر در کشور 4 میلیون دانشجو وجود دارد و اگر فرض کنیم که 50% از آنان در مجموعه های خوابگاهی سکونت داشته باشند 1.5 میلیون نفر دانشجو در طول سال تحصیلی ساکن خوابگاه های دانشگاه های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت و آموزش پزشکی، دانشگاه آزاد و دانشگاه های غیر انتفاعی در سطح کشور می باشند. لذا اقدام به فرهنگ سازی در زمینه صرفه جویی در مصرف آب در خوابگاههای دانشجویی در طول 4 سال زندگی دانشجو که جزء مهم ترین بخش زندگی آنهاست می تواند بسیار تاثیرگذار و اثر بخش بوده و موجبات نهادینه شدن صرفه جویی آب را در زندگی آتی آنها فراهم نماید و لذا با ادامه این طرح می توان انتظار داشت در آینده جامعه ای را ساخت که در آن فرهنگ صرفه جویی در مصرف آب و ارزش این کالای حیاتی برای همه مبرهن و مبرز می باشد. لذا برنامه ریزی در این مقوله به عنوان سرمایه گذاری برای آینده خواهد بود. در این طرح خوابگاههای دانشگاه تهران به عنوان نمونه و پایلوت در این موضوع مورد بررسی قرار می گیرد و بعد از حصول نتایج به عنوان یک طرح ملی تعمیم یافته و می تواند به صورت فراگیر در کشور اجرا گردد.