کلیه مراکز دولتی که در دست ساخت می باشند از جمله مراکز فرستنده رادیو و تلویزیونی و سایر موسسات مشابه ، موسساتی هستند که نقش عمده و اصلی در گردآوری ،نگهداری و اطلاع رسانی و حفاظت از منابع اطلاعاتی مربوط به گذشته را بر عهده دارند. این تعاریف می رساند که کلیه این نوع موسسات و سازمانها باید به امر حفاظت و نگهداری از جمله حریق و جلوگیری از آن توجه خاص نشان دهند.
نمایه ها:
حریق |