مقررات ملّي ساختمان ايران، به عنوان فراگيرترين ضوابط موجود در عرصه ساختمان، بي‌ترديد نقش مؤثري در تأمين ايمني، سلامت، صرفه جویی در انرژی، حفظ محیط زیست و حتی امنیت اجتماعی داراست و رعايت آن موجب ارتقاي كيفيت و افزايش عمر مفيد ساختمان ها مي‌گردد. مباحث بیست گانه مقررات ملی ساختمان به عنوان مجموعه‌ای الزامی از ضوابط فنی، اجرایی و حقوقی مبنای طراحی، نظارت و اجرای کلیه عملیات ساختمانی در کشور است. در عین حال ماهیت مقررات ملی ساختمان و تمرکز آن بر روی ارائه جملات الزامی، باعث می‌شود تا اکثر بندهای مقرراتی به صورت اختصاری و در قالب بایدها و نبایدها ارائه شود. تقریباً اکثر قریب به اتفاق بندهای مقررات ملی ساختمان فاقد توضیح و تفسیر بوده و دلایل و مستندات بندهای مقرراتی در آن ارائه نمی شود. این موضوع در غیاب مدارک راهنما، استفاده از مقررات و تفسیر آن را با دشواری همراه می‌سازد. همچنین بعضاً برداشت های متفاوت از یک بند مقرراتی مشاهده می شود. با عنایت به موارد فوق نیاز شدیدی به تدوین راهنمای مباحث مقررات ملی ساختمان در جامعه فنی و اجرایی کشور احساس می‌شود. راهنمای مباحث به فراخور نیاز هر مبحث می‌تواند با بیان مفاهیم علمی پشت سر بندهای مقرراتی، چگونگی استفاده و تفسیر الزامات و تشریح نکات ظریف مربوطه و با ارائه راهنمایی جهت استفاده از آنها به ترویج و کاربرد صحیح مقررات توسط عوامل فنی و اجرایی در فرآیند طراحی، نظارت و اجرا منجر شود. از طرف دیگر ماهیت مقررات ملی ساختمان به گونه ای است که در آنها به تعداد زیادی دستورالعمل های اجرایی، آیین کار و سایر مدارک پشتیبان ارجاع شده و تدوین این قبیل مدارک در چارچوب مباحث امکان پذیر نیست. بنابراین نیاز بسیار زیادی به تدوین مدارک پشتیبان برای مباحث وجود دارد. در این طرح پژوهشی تدوین یا تکمیل راهنماها یا سایر مدارک پشتیبان برای پنج مبحث مقررات ملی ساختمان (با نظر شورای تدوین مقررات و کمیته های تخصصی مربوط) تهیه خواهد شد. بحث های تخصصی در شورای تدوین و کمیته های تخصصی صورت خواهد گرفت.
نمایه ها:
تدوین | 
تدوین |