به منظور بررسی سرولوژیکی میزان آلودگی گوسفندان منطقه اهواز در طی سال 1370 تعداد 800 نمونه سرم از گوسفندان کشتارشده در کشتارگاه اهواز جمع‌آوری گردید. نمونه‌های سرم برای اولین بار درایران توسط آزمایش پادتنهای درخشان غیرمستقیم در دانشکده دامپزشکی اهواز آزمایش گردید. میزان آلودگی براساس عیار 1.16 و بیشتر در طی فصول مختلف بین دو جنس نر و ماده با سنین مختلف اندازه‌گیری گردید. بطورکلی از تعداد 800 نمونه سرم 201 نمونه (12ˆ25 درصد) مثبت بودند. همچنین میزان آلودگی در جنس ماده (72ˆ28 درصد) بیشتر از جنس نر (17ˆ20 درصد) دیده شد. همچنین میزان آلودگی در گوسفندان نر زیر یکسال 17ˆ19 درصد و نر یکسال و بالاتر 52ˆ21 درصد و گوسفندان ماده زیر یکسال 3ˆ12 درصد و ماده یکسال و بالاتر 13ˆ35 درصد گزارش گردید. ضمنا" میزان آلودگی در گوسفندان زیر یکسال 4ˆ16 درصد و گوسفندان یکسال و بالاتر 02ˆ31 درصد دیده شد. در طی این بررسی اختلاف میزان آلودگی در دو جنس نر و ماده و در گروه سنی (زیر یکسال و یکسال و بالاتر) معنی‌دار می‌باشد. برطبق این بررسی میزان آلودگی در طی فصول مختلف تنها فصل تابستان با فصول دیگر اختلاف معنی‌داری وجود داشت . ضمنا" آلودگی گوسفندان در مناطق شمال و جنوب و غرب و شرق اهواز اختلافی نداشت .
کد نوشتار : 03061