نشت و انتشار نفت در محيط هاي دريايي منجر به صدمات جدي محيط‌زيستي، اثرات كوتاه مدت و بلند مدت قابل توجه بر چرخه حيات آبزيان، اكولوژي منطقه و فعاليت‌هاي اجتماعي و اقتصادي مي شود. با توجه به اين که نوار ساحلي درياي خزر از نظرگردشگري، حمل و نقل، اقتصادي، اجتماعي، محيط زيستي و شيلاتي داراي اهميت ويژه اي بوده و با گستردگي قابل ملاحظه در معرض اثرات منفي ناشي از ريزش نفتي قرار دارد، تعيين مناطق حساس ساحلي آن به آلودگي نفتي و پهنه بندي آن و ارائه روشهايي جهت توسعه مدلها و روش ها و تعيين معيارهاي متناسب و منطقه اي حساسيت سواحل خزر به آلودگي نفتي بسيار ضروري است. در اين پژوهش مناطق ساحلي حساس به آلودگي نفتي با منشأ دريايي شناسايي مي‌گردد، سپس با شناسايي نقاط حادثه خيز آلودگي نفتي در سواحل استان مازندران با درنظر گرفتن خصوصيات فيزيكي درياي خزر از نظر هيدروديناميك (جريان، جزر و مد، جهت و سرعت باد، ويژگيهاي دما و شوري آب و....) اقدام مي‌گردد.