تولید اتوماتیک نرم افزار به معنای ساخت یک (مجموعه) برنامه برای حل مساله مفروض است . از آنجا که امروزه کامپیوتر به اکثر محیطها راه پیدا کرده است ، هر روز نیاز به نرم‌افزارهای جدید بیشتر می‌شود. در این تحقیق با توجه به ماهیت تبدیلی سیستمهای بازنویسی، امکان اتوماسیون تولید کد برنامه از روی ضوابط ورودی، بااستفاده از این سیستمها مورد بررسی قرار گرفته است . در این راستا پس از بررسی زبانهای موجود، زبان ضابطه‌ای z به عنوان زبان ضوابط ورودی، و زبان پاسکال به عنوان زبان مقصد، اتخاب شده، قوانین تبدیل خودکار ضوابط z به زبان پاسکال، در یک سیستم بازنویسی ارائه می‌گردد. در هر مورد مثالهای مربوطه، به سیستم Otter که یک محیط بازنویسی است داده شده است تا معادل ضوابط ورودی z در زبان پاسکال تولید شود. در پایان این قوانین با استفاده از روشهای موجود از نظر پایان‌پذیری و همگرایی مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته‌اند.
نمایه ها:
تولید | 
کد نوشتار : 39497