این پژوهش یک مطالعه نیمه‌تجربی است که منظور تاثیر شیردهی بر خونریزیهای مرحله چهارم زایمان در خانمهای چندزا مراجعه‌کننده به مرکز آموزشی و درمانی بیمارستان مهدیه در سال 1373 در شهر تهران انجام شده است . دراین مطالعه بخش زایمان بیمارستان فوق‌الذکر به عنوان محیط پژوهش انتخاب گردیده است . روش نمونه‌گیری براساس نمونه در دسترس بوده تعداد واحدهای مورد پژوهش 120 نفر بوده‌اند که 23 نفر از آنها به علل عدم تمایل به شرکت در پژوهش ، احتباس جفت ، تزریق سنتوسینون، از مطالعه خارج شدند زایمان بطور فیزیولوژیک اداره شد 94 نمونه به دو گروه مورد و شاهد (47) نفری درنظرگرفته شد. گروه مورد بلافاصله بعد از تولد روی سینه مادرشان قرار داده شده که شروع به خوردن شیر کردند در حالیکه نوزادان گروه شاهد 45 دقیقه بعد از تولد روی سینه مادرشان گذاشته شد و شروع به خوردن شیر کردند. میزان خونریزی در یک ساعت و چهار ساعت اول پس از زایمان بدون استفاده از داروهایی مثل "سنتوسینون"، ارگومترین، داروهای مخدر، مسکن" چه قبل و چه بعد از زایمان اندازه‌گیری شد. روش گردآوری داده‌ها استفاده از پرسشنامه، مصاحبه، مشاهده بود. میانگین خونریزی در یکساعت اول بعد از زایمان در گروه مورد "4ˆ192" میلی‌لیتر و در گروه شاهد "1ˆ217" میلی‌لیتر بود، جهت بررسی اختلاف میانگین آزمون آماری t انجام شد با t=2/61 و P<0/03 اختلاف معنی‌داری مشاهده شد. میانگین خونریزی در چهار ساعت پس از زایمان در گروه مورد "4ˆ220" میلی‌لیتر و در گروه شاهد "6ˆ252" میلی‌لیتر بود که جهت بررسی اختلاف میانگین خونریزی چهار ساعت پس از زایمان هم آزمون آماری t انجام شد، با t=3/01 و P<0/01 که اختلاف معنی‌دار مشاهده شد و در مورد تداوم شیردهی تحقیق همزمان در مورد نوزادان دو گروه انجام شد. 47 نوزاد بلافاصله بعد از تولد روی سینه مادر قرار داده شد که شروع به خوردن شیر کردند "گروه مورد" و در مورد 47 نوزاد "گروه شاهد" که این عمل پس از 45 دقیقه صورت گرفت . پس از یکساعت از شروع شیردهی در هر دو گروه مجددا" نوزادان روی سینه مادرها گذاشته شدند. گروه مورد که بلافاصله شیردهی را شروع کرده بودند 41 نوزاد از 47 نوزاد شروع به خوردن شیر کردند درحالیکه در گروه شاهد 30 نوزاد از 47 نوزاد شروع به خوردن شیر نمودند جهت بررسی وجود یا عدم وجود همبستگی آماری از آزمون X2 استفاده شد. نتیجه آزمون نشان داد همبستگی آماری معنی‌داری بین دو گروه وجود دارد با P<0/05x2=6/9 و میانگین طول مرحله سوم زایمان در دو گروه مورد 1ˆ9 دقیقه و در گروه شاهد 8ˆ11 دقیقه بود. اختلاف میانگین طول مرحله سوم زایمان در دو گروه مورد بررسی آماری قرار گرفت آزمون t انجام شد با t=3/19 و P<0/01 اختلاف معنی‌داری بین میانگین دو گروه مشاهده شد. با مقایسه نتایج بدست آمده مشخص شد که شیردهی بلافاصله بعد از زایمان باعث کاهش خونریزی بعد از زایمان می‌شود. مصرف سنتوسینون، ارگومترین بطور روتین بعد از زایمان ضروری به نظر نمی‌رسد و امکان دارد برای مادر و نوزاد ایجاد عوارض نماید. و تداوم شیردهی در گروهی که بطور زودرس شیردهی را شروع کرده بودند بیشتر بود و طول مرحله سوم زایمان تقلیل یافته بود. مطالعات بیشتری در مقایسه روش متفاوت مدیریت فیزیولوژیکی زایمان جهت کاهش خونریزی و تداوم شیردهی پیشنهاد می‌شود.
نمایه ها:
درمان | 
1373 | 
کد نوشتار : 03006