هدف از پژوهش حاضر بررسی قضاوت اخلاقی در بین دانشجویان هنر، دانشگاههای تهران میباشد. دراین پژوهش متغیر جنسیت کنترل شده است . آزمودنیهای پژوهش حاضر بین دانشجویان دختر و پسر، اول تا چهارم، رشته‌های هنری (موسیقی، نقاشی، تاتر، سینما) انتخاب شده‌اند. تعداد آزمودنیهای این پژوهش 80 نفر، که شامل 40 نفر پسر و 40 نفر دختر میباشند که به روش تصادفی از بین دانشجویان هنر دانشگاههای تهران انتخاب گردیده‌اند.
کد نوشتار : 01898