زمینه و هدف.آزمونهای سراسری و امتحانات نهایی دبیرستانها، پرکاربرد ترین و گسترده ترین آزمونهایی است که در نظامهای آموزشی ایران به کار می رود. با توجه به ضرورت هماهنگی و تعامل بین این دو نوع آزمون و پیوستگی و اشتراکات در محتوی و هدف، مقایسه ویژگی های محتوایی و روان سنجیآنها ضروری است. هدف این پژوهش تحلیل محتوی-هدف و مقایسه ویژگی های روان سنجی سوالات و آزمونهای تخصصی نهایی رشته ریاضی-فیزیک در دوره دبیرستان و آزمونهای سراسری است. روش. این پژوهش متناسب با هدفهای آن شامل دو روش است. روش اول از نوع تحلیل محتوی کمی است. روش دوم، مقایسه ویژگی های روان سنجی سوالات و آزمونهای تخصصی نهایی رشته ریاضی-فیزیک در دوره دبیرستان و آزمونهای سراسری است.جوامع پژوهشی متناسب با هدفهای پژوهش، شامل سوالات و آزمونهای کنکور سراسری و دبیرستانی در بازه زمانی 5 ساله منتهی به خرداد سال 1392، متخصصان سنجش و دروس مربوطه و داوطلبان آزمون سراسری رشته ریاضی-فیزیک سال است که از جامعه آخری، 500 نفر انتخاب خواهد شد. برای تحلیل داده ها از تحلیل محتوی، ضرایب دشواری و تمیز و سایر شاخصهای روان سنجی استفاده خواهد شد. برای جمع آوری داده ها از چک لیست جدول محتوی-هدف برای هریک از دروس دبیرستان رشته ریاضی-فیزیک استفاده خواهد شد. همچنین از داده های مربوط به عملکرد شرکت کنندگان در آزمون سراسری و امتحانات سراسری دبیرستان در دروس تخصصی استفاده خواهد شد. یافته های مورد انتظار.جمع آوری شواهدی در مورد ویژگی های هر یک از آزمونها و مقایسه آنها با همدیگر اطلاعات ارزشمندی برای تصمیم گیری یا جایگزینی آنها به جای همدیگر در اختیار متخصصین و دست اندرکاران قرار خواهد داد. یافته های احتمالی نقش مهمی در هماهنگی بین نظامهای ارزشیابی دبیرستان و آزمونهای سراسری خواهد داشت. این امر به خصوص اطلاعات ارزشمندی در مورد طرح حذف کنکور در اختیار دست اندرکاران آموزش و پرورش و آموزش عالی و به طور خاص سازمان سنجش قرار خواهد داد.