با توجه به آهکی بودن خاک اغلب مناطق سیب کاری استان و کشور و بروز مشکلات تغذیه ای به ویژه کلروز آهن و همچنین لزوم جایگزینی پایه های بذری با پایه های رویشی در این پروژه پایه 6 نوع پایه رویشی سیب که سه رقم روی آن پیوند گردیده در یک کشت گلدانی با بستر پرلیت کشت می گردند و پس از استقرار و رشد رویشی حداقل 20 سانتی متر با سه غلظت صفر، 15 و 30 میلی مولار بیکربنات آمونیم تیمار می گردند . پس حدود 60 روز یعنی پس از شروع علائم کمبود فاکتورهای زیر مورد ارزیابی قرار گرفتند.میزان کلروفیل برگ، میزان سبزینگی برگ، رشد شاخه، مقادیر عناصر غذایی Fe، Mn،P،N،K
نمایه ها:
رقم | 
سیب | 
پایه | 
رقم | 
پایه | 
سیب |