با توجه به اینکه تاکنون تاریخ تفصیلی داروسازی کشور نگاشته نشده است در این پایان‌نامه سعی و تلاش بر آن شده تا در طی یک بررسی جامع نسبت به ثبت و مقایسه وضعیت دانشکده داروسازی دانشگاه تهران در برهه‌های مختلف تاریخی باشیم. ذکر این نکته ضروریست که، ثبت وضعیت تاریخ دانشکده داروسازی دانشگاه تهران با توجه به مصاحبه‌ها و نوشته‌های انتشار داده شده، بهتر انجام گرفته است که ره‌آورد آن میتواند مجموعه‌ای نزدیک به یقین از اطلاعات نانوشته داروسازی کشور باشد تا در مورد تاریخ دانشکده داروسازی تهران، وضعیت نظام آموزشی، وضعت فضای دانشکده، زندگینامه اساتید، آزمایشگاهها، کتابخانه، فعالیتهای اساتید و دانشجویان، وضعیت پذیرش دانشجویان و اسامی اعضای هیئت علمی از سالهای 1335-1355 (ه.ش ) مطلع باشیم.روش کار در این پایان‌نامه استفاده از منابع معتبر و مکتوب از کتابخانه ملی، کتابخانه مرکزی، کتابخانه دانشکده حقوق، روابط عمومی دانشگاه تهران و مصاحبه صوتی تصویری و مکاتبه‌ای با تعدادی از اساتید محترم با سابقه و یا بازنشسته که در قید حیات هستند، بوده است .این پایان‌نامه میتواند به عنوان بخشی از تاریخ آموزش عالی و تاریخ علوم پزشکی کشور قرار گیرد و نیاز دانش پژوهان را در زمینه گوشه‌ای از تاریخ علوم در کشور مرتفع گردد.
کد نوشتار : 36786