ژنوم هرپس ویروس‌ها از نوع DNA خطی میباشد و به عنوان یک مدل مفید برای مطالعه سیستم همانند سازی DNA یوکاریوتی به آن رجوع میشود.نقشه هضم آنزیمی سویه‌های مختلف HSV-1 در کشورهای پیشرفته تعیین شده است .در کشور ما ایران، ویروس‌های (HSV-1)جداشده از بیماران با استفاده از روشهای ایمنولوژیکی تشخیص داده شده است .ولی از نظر ژنتیک مولکولی هنوز مورد بررسی قرار نگرفته‌اند.در این تحقیق با استفاده از عفونت سلولهای vero توسط ویروس‌های ایزوله شده از بیماران ایرانی که توسط گروه ویروس‌شناسی دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس خالص‌سازی شده است و پروبی که از ژن UL29 کلون شده در پلاسمید PNN-1 و انجام عمل ساترن بلات اثبات شد که این ایزوله ها از نوع (HSV-1) میباشند.با استفاده از تکثیر ژن UL29 از طریق PCR و تعیین پلی مورفیسم طولی حاصل از هضم این قطعه با 5 آنزیم برشگر محدودکننده نشان داده شد که، الگوی هضم آنزیمی ویروس (HSV-1) جداشده از بیمارانی ایرانی با سویه KOS یکسان میباشد.بنابر این میتوان این روش را جهت مطالعات اپیدمیولوژی مولکولی جمعیت‌های مختلف ایرانی استفاده نمود تا اطلاعاتی مربوط به مخزن ژنی سویه‌های مختلف این ویروس در کشور بدست آید.
کد نوشتار : 36836