امروزه با توجه به اهمیّت یافتن روز‌افزون نظام خانواده در جامعه جهانی و مخصوصاّ جوامع اسلامی، نیاز به‌بررسی و تحقیق در زمینه مباحث حقوقی خانواده بیش از پیش احساس می‌شود و با توجه به گوناگونی مسائل حقوقی میان زوجین در جوامع مختلف، مطالعات تطبیقی حقوق مالی زوجین علی‌الخصوص حقوق مالی زوجه و اقارب بسیار حائز اهمیّت و از جایگاه ویژه‌‌ایی برخوردار است. یکی از مهم‌ترین مسائل حقوق خانواده در زمینه روابط مالی که در همه مراحل زندگی جلوه ‌می‌کند چه در دوران زناشویی و چه پس از انحلال آن، هم در ‌روابط زوجین و هم در ‌رابطه با فرزندان و سایر بستگان، مسئله (نفقه) می‌باشد. مبنای این تعهد قانونی در جوامع مختلف، متفاوت بوده و قابل بررسی می باشد. مباحثی که در‌این پایان‌نامه به آن‌ها پرداخته می‌شود، شامل بررسی تطبیقی حق زوجه واقارب زوج نسبت به دریافت نفقه از زوج و یا زوجه می‌شود و هدف این پایان‌نامه مقایسه و مطالعه تطبیقی میان دو نظام حقوقی ایران و انگلستان است. از اهّم نتایجی که در‌این پایان نامه به آن دست یافته‌ایم این‌است که، هر‌دو نظام حقوقی مورد مطالعه، حمایت‌های قابل توجهی از نفقه‌ی زوجه در مقابل زوج اعمال کرده‌اند. اما در نظام حقوقی انگلستان برخلاف نظام حقوقی ایران تکلیف به‌پرداخت نفقه زوجه و زوج، یک تکلیف طرفینی است. هم‌چنین در ارتباط با مقررات نفقه اقارب، نظام حقوقی ایران، سیستم حمایتی جامع‌تری را اتّخاذ نموده است. زیرا، در نظام حقوقی انگلستان بر‌خلاف نظام حقوقی ایران تکلیف به‌پرداخت نفقه صرفاً بر‌عهده والدین و به‌نفع فرزندان است .