اهداف این تحقیق تولید SCP از متانل و ارزیابی کیفی محصول بود. متانل بعنوان سوبسترا انتخاب گردید زیرا در کشور ما بوفور قابل دسترسی بوده و از متان در صنایع پتروشیمی با درجه خلوص بالایی تولید می‌شود. بعلاوه بدلیل قابلیت انحلال خوب آن در آب برای فرایند تولید SCP مناسب است . به منظور جداسازی میکروارگانیسم‌های مناسب جهت تولید SCP، 10 نمونه از خاکها و پسابهای صنعتی جمع‌آوری و در محیطی کاملا معدنی که حاوی متانل به عنوان منبع اصلی کربن و انرژی بود کشت داده شدند. سپس به منظور خالص‌سازی، میکروارگانیسم در محیط های جامد کشت داده شدند. در این محیط ها 13 کلنی متفاوت از نظر مرفولوژیکی حاصل گردید. از میان این کلنی‌ها دوسویه M-44,G-48 بر اساس محتوی پروتئین اندازه‌گیری شده توسط روش کج‌الدال بعنوان بهترین سویه انتخاب شدند. سپس منحنی رشد این دو سویه ترسیم و سرعت رشد آنها اندازه‌گیری شد. سویه G-48 از نقطه نظر سرعت رشد جهت تولید SCP از ارجعیت برخوردار بود. همچنین مقدار بهینه درجه حرارت ، PH و غلظت سوبسترا برای دو سویه فوق‌الذکر تعیین شد و نتایج زیر بدست آمد. PH 7 و 7 غلظت سوبسترا (g/l) 5 و 15 درجه حرارت (c) 37 و 36 کلنی G-48 , M-44 در نهایت ارزیابی بیومس بر اساس اندازه‌گیری درصد اسیدهای نوکلئیک ، پروتئین حقیقی و کربوهیدرات کل انجام شد و نتایج حاصله با استانداردهای FAO مقایسه شد.
کد نوشتار : 00496