کودکان بر خلاف بزرگسالان توانایی ذاتی در یادگیری زبان دوم با کمترین تلاش و سهولت آسان دارند. اعتقاد به سنین آغازین به عنون فاکتوری مهم در یادگیری زبان دوم به طور گسترده ای مرسوم است. هدف اولیه این تحقیق ، مطالعه و بررسی دیدگاه های والدین در مورد سن آغاز یادگیری زبان انگلیسی در مدارس ابتدایی ایران است. شمار 100 والدین ایرانی که دانش آمورانی در دوره ابتدایی داشتند به طور تصادفی از استان مازندران انتخاب شدند. برای جمع آوری اطلاعات از نمونه های آماری ، پرسشنامه Z.M.Tavil مورد استفاده قرار گرفت. علاوه بر آن ، رابطه بین سطح سواد والدین و پاسخهای آنها به سوالات پرسشنامه نیز مورد بررسی قرار گرفته است ، اطلاعات جمع آوری شده از طریق آمار توصیفی و آمار استنتاجیAnova تجزیه و تحلیل شدند. نتایج این تحقیق نشان داده است که تقریباً همه والدین مشتاق به شروع زودهنگام زبان انگلیسی در دوره ابتدایی برای فرزندانشان هستند و تفاوت قابل توجهی بین دیدگاه های والدین کم سواد ، تحصیلکرده و خُبره در مورد آن وجود ندارد.یافته های این تحقیق میتواند به مسولین وزارت آموزش و پرورش کمک کند تا با در نظر گرفتن عقاید والدین و با مشورت متخصصین امر در زمینه شروع سن آموزش زبان انگلیسی در نظام آموزشی بازنگری انجام دهد.