برنامه‌ریزی کاربری اراضی شهری، ساماندهی مکانی و فضایی فعالیت‌ها و عملکردهای شهری براساس خواسته‌های جامعه شهری می باشد و هسته اصلی برنامه‌ریزی شهری را تشکیل می‌دهد. مسئله‌ی مهم در توزیع عادلانه امکانات به عنوان راهبرد عدالت اجتماعی، چگونگی توزیع خدمات و توانایی ها بین نواحی و محلات شهری است. پراکنش نامناسب فضایی زمینه ساز بی‌عدالتی اجتماعی می‌باشد. هدف از پژوهش حاضر بررسی و تحلیل کاربری اراضی شهر کوهدشت با تاکید بر شاخص دسترسی و پراکنش فضایی مدارس ابتدایی در سطح محلات می باشد. تا با استفاده از ضوابط و معیارهای برنامه ریزی شهری و کمک گرفتن از سامانه اطلاعات جغرافیایی GIS، نحوه ی توزیع و پراکنش فضاهای آموزشی به لحاظ کمی و کیفی، شاخص دسترسی و استانداردهای شهرسازی مورد ارزیابی قرار دهد. روش این پژوهش توصیفی- تحلیلی از نظر هدف کاربردی – توسعهای می باشد. جمع آوری اطلاعات مورد نیاز از دو شیوه‌ی کتابخانه‌ای و میدانی انجام شده است. به منظور مشخص نمودن میزان تفاوت نواحی شهر کوهدشت به لحاظ دسترسی به خدمات آموزشی مورد نظر، ابتدا به بررسی نواحی شهر از لحاظ برخورداری از خدمات آموزشی می‌پردازیم و تفاوت نواحی نسبت به استاندارد سرانه کاربری آموزشی با تحلیل های آمار فضایی spatial statistics toolsو مقایسه سرانه ها و بررسی ظرفیت ها بررسی می‌شود. سطح دسترسی نواحی شهرکوهدشت به خدمات آموزشی بوسیله تابع Network Analyst و در نرم افزار Arc map بدست می‌آید. نتایج پژوهش حاکی از آن است که شهر کوهدشت دوره ای از شتاب زدگی در گستردگی فضایی بافت جدید طی کرده است که نتیجه آن نابرابری در پخش فضایی نیازهای خدماتی است. به طوری که براساس مدل توزیع جهت دار جغرافیایی پراکنش مدارس در سطح شهر جهت شمال شرقی- جنوب غربی می باشد و بر اساس تحلیل خوشهای فضایی چند فاصله ای، پراکندگی مدارس از یک الگوی فضایی تصادفی برخوردار می باشد. اساس تحلیل شبکه ای، دسترسی به مراکز آموزشی در سطح شهر کوهدشت بجز چند محله در مرکز شهر مابقی محلات سطح دسترسی نا‌مطلوبی به مدارس ابتدایی دارند. فضاهای جدید شهر با دامن زدن بر شتابزدگی حاصل از بحران های فضایی مانند انفجار جمعیتی و جنگ تحمیلی، به صورت متقارن با بافت های اولیه و قدیمی شهر قدم برنداشته اند و نیازمند تعریف جدید در بازبینی پخش فضایی کاربری ها و به ویژه کاربری های خدماتی آموزشی می باشند. در نهایت بر اساس نتایج حاصله، توصیه های کاربردی برای ساماندهی کاربری آموزشی (ابتدایی) شهر کوهدشت ارائه شد.
کد نوشتار : 302678