یکی از مدالیتی‌های که جدیدا استفاده از آن در علوم پزشکی رواج پیدا کرده لیزر می‌باشد. که این پژوهش به جهت هر چه بهتر شناختن اثرات آن بر روی روند ترمیم زخمهای ناشی از سوختگی انجام شد. این پژوهش بر روی 20 بیمار مراجعه کننده به بیمارستان سوانح و سوختگی انجام شد. بیماران دارای زخمهای تقریبا مشابه، یک اندازه و متقارن در اندامهای خود بودند. دوز درمانی تابش 1 ژول بر سانتی‌متر مربع اشعه لیزر بر روی زخم بیمار بهمراه پانسمان بود. نتیجه بدست آمده از این پژوهش این است که اشعه لیزر کم توان هلیوم - نئون با طول موج 8ˆ632 نانومتر بهمراه پانسمان در مقایسه با پانسمان تنها در ترمیم زخم سوخته بطور معنی‌داری تاثیر داشته و زمان روند ترمیم آن را کاهش می‌دهد.
کد نوشتار : 93