پژوهش حاضر با هدف تعیین رابطه هوش اجتماعی و تنظیم هیجان با تعلل‌ورزی تحصیلی با توجه به نقش میانجی‌گری برونگرایی دانش‌آموزان دوره دوم متوسطه شهرستان گنبد کاووس در سال تحصیلی 93-92 با روش همبستگی انجام شد. نمونه پژوهش 276 ( دانش‌آموز پسر و دختر) بود که به شیوه‌ی نمونه‌گیری طبقه‌ای نسبتی تصادفی، از دبیرستان‌های دوره‌ی دوم متوسطه شهر گنبد انتخاب شدند و به چهار پرسشنامه متشکل از تعلل‌ورزی تحصیلی، هوش اجتماعی، تنظیم هیجان و برونگرایی پاسخ دادند. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از روش‌های آماری تحلیل خوشه‌ای، رگرسیون گام به گام، T2 هتلینگ و تجزیه تابع تشخیص استفاده شد. نتایج یافته‌های پژوهش نشان داد رابطه بین تعلل‌ورزی‌تحصیلی و مولفه پردازش هوش‌اجتماعی معنادار، رابطه‌ی بین تعلل‌ورزی تحصیلی و مولفه ارزیابی تنظیم هیجان معنادار می‌باشد ( P <0/001) . بر اساس آزمون T2 هتلینگ یا MANOVA ، بین گروه‌های دختر و پسر از لحاظ متغیرهای (هوش اجتماعی، تنظیم هیجان) تفاوت وجود دارد، اما از نظر تعلل‌ورزی تحصیلی تفاوت معناداری مشاهده نشد. معناداری اثر متغیر گروه بر هوش اجتماعی و تنظیم هیجان (001/0P=،83/6 F= معادل ، 56/3= T2 هتلینگ) نشانگر وجود تفاوت معنادار در بین گروه‌ها در ترکیب خطی متغیرهای وابسته می‌باشد. نتایج تحلیل خوشه‌ای نشان داد که دانش‌آموزان را از لحاظ متغیرهای هوش اجتماعی، تنظیم هیجان بر اساس تعلل‌ورزی تحصیلی در دو خوشه تعلل‌ورزی بالا و پایین قرار گرفت، در ادامه با انجام تجزیه تابع تشخیص این گروه‌بندی تأیید شد. هم‌چنین بر اساس تحلیل مسیری که انجام شد متغیر هوش اجتماعی تنها با میانجی‌گری برونگرایی قادر به پیش‌بینی متغیر تعلل‌ورزی می‌باشد. انجام این تحقیق و کسب نتایج مورد نظر می‌تواند برای برنامه‌های اجرایی در محیط آموزشی و اصلاحات لازم جهت پیشرفت تحصیلی در رابطه با نتایج روابط متغیر‌های تحقیق کاربرد مفید و موثری داشته باشد. از یافته‌ها می‌توان برای راهنمایی دانش‌آموزان در زمینه آموزش و خدمات مشاوره‌ای استفاده کرد.
کد نوشتار : 322023