در سال‌های اخیر اراضی بسیاری از شهرهای ایران مخصوصا اراضی حاشیه شهرها تحت تاثیر روند شهرنشینی و نیاز شهروندان به مسکن جدید، تغییر کاربری داده و به اراضی ساخته شده تبدیل شده است. با توجه به اینکه شهر ارومیه نیز مانند سایر شهرها با افزایش جمعیت روبرو شده، تغییر و تحولات قابل توجهی را در کاربری اراضی شهری این شهر شاهد هستیم. تحقیق حاضر در پی ارزیابی تغییرات اراضی حاشیه شهر ارومیه در طی سال‌های 1989 تا 2013 و سپس پیش‌بینی این تغییرات تا سال 2035 میلادی است. از این رو برای پی بردن به تغییرات رخ داده در منطقه فوق تصاویر سنجنده‌های TM، ETM+ و OLI از ماهواره لندست برای سال‌های 1989 ،1995 ،2002 و 2013 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. پس از عملیات بارزسازی برای کشف ارزیابی تغییرات از روش طبقه‌بندی نظارت شده به وسیله شبکه‌های عصبی مصنوعی(ANN) و مقایسه بعد از طبقه-بندی (Crosstab) استفاده شده است. همچنین برای پیش‌بینی روند تغییرات تا سال 2035 از روش ترکیبی زنجیره‌های مارکوف و سلول‌های خودکار(CA Markov) استفاده گردیده است. اطلاعات بدست آمده مبین این امر بود که رشد شهر ارومیه همواره باعث از بین رفتن اراضی کشاورزی و باغات این شهر و تبدیل شدن آن به اراضی ساخته شده می‌شود.