چکیده: هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه ی بین سیستم های مغزی/ رفتاری و دشواری های تنظیم هیجان با اضطراب صفت/حالت بود. این پژوهش یک پژوهش توصیفی از نوع علی-مقایسه ای می باشد.جامعه مورد مطالعه آن دانشجویان دانشگاه پیام نور شهرستان نقده بود که از آن نمونه ای 350 نفری به روش تصادفی ساده انتخاب شدند و مورد آزمون قرار گرفتند.نتایج حاصل از رگرسیون چند گانه به روش گام به گام و ضریب همبستگی پیرسون نشان دادند رابطه مثبت و معنی داری بین سیستم فعال سازی رفتاری با اضطراب صفت وجود دارد. بین سیستم فعال ساز رفتاری و اضطراب حالت رابطه منفی و معنی دار وجود دارد.در فرضیه سوم بین سیستم بازداری رفتاری با اضطراب حالت رابطه منفی و معنی دار وجود دارد. در فرضیه چهارم بین سیستم بازداری رفتاری و اضطراب صفت رابطه مثبت و معنی دار وجود دارد. در فرضیه پنجم بین سیستم فعال ساز رفتاری با مولفه های عدم پذیرش پاسخ های هیجانی، دشواری دست زدن به رفتار هدفمند، دشواری های کنترل تکانه و فقدان آگاهی هیجانی رابطه مثبت و معنی دار وجود دارد. اما رابطه سیستم فعال ساز رفتاری با مولفه های دسترسی محدود به راهبردهای تنظیم هیجانی و فقدان شفافیت هیجانی معنی دار نیست. بین سیستم بازداری رفتاری با مولفه های عدم پذیرش پاسخ های هیجانی، دشواری های دست زدن به رفتار هدفمند، دشواری های کنترل تکانه، فقدان آگاهی هیجانی و فقدان شفافیت هیجانی رابطه مثبت و معنی دار وجود دارد. اما رابطه سیستم بازداری رفتاری با مولفه دسترسی محدود به راهبردهای تنظیم هیجانی معنی دار نیست. بین اضطراب صفت با مولفه های عدم پذیرش پاسخ های هیجانی، دشواری های دست زدن به رفتار هدفمند، دشواری های کنترل تکانه، فقدان آگاهی هیجانی و فقدان شفافیت هیجانی رابطه مثبت و معنی دار وجود دارد. اما رابطه اضطراب صفت با مولفه دسترسی محدود به راهبردهای تنظیم هیجانی منفی و معنی دار می باشد. بین اضطراب حالت با مولفه های دشواری های دست زدن به رفتار هدفمند و دشواری های کنترل تکانه رابطه منفی و با مولفه فقدان شفافیت هیجانی رابطه مثبت وجود دارد. اما رابطه اضطراب حالت با مولفه های عدم پذیرش پاسخ های هیجانی، فقدان آگاهی هیجانی و دسترسی محدود به راهبردهای تنظیم هیجانی معنی دار نیست. واژگان کلیدی: سیستم های مغزی/ رفتاری، دشواری تنظیم هیجان، اضطراب صفت، اضطراب حالت
کد نوشتار : 300981