مشکل مواد چسبناک و حذف آن‌ها در پروسه بازیافت کاغذ از اهمیت فراوانی برخوردار است. طی انجام این پژوهش چسب حساس به فشار، توسط آنزیم‌های استراز به دست آمده از منشاء Rhizopus oryzae و لیپاز به دست آمده از منشاء Pseudomonas cepacia تیمار شد. برای شناسایی تغییرات ساختار شیمیایی چسب حساس به فشار تیمار شده از دستگاه‌های طیف سنجی ATR، FTIR و آنالیز وزن سنجی حرارتی (TGA) استفاده شد. نتایج حاصل از طیف‌سنجی ATR نشان داد که تیمارهای آنزیمی لیپاز و استراز باعث به وجود آمد یک پیک پهن در ناحیه 3000 تا cm-1 3500 شدند. شدت پیک به وجود آمده در آنزیم استراز نسبت به لیپاز بیشتر بود. پیک ایجاد شده بر اثر تیمار آنزیمی به دلیل تخریب گروه‌های استری چسب و تبدیل آن‌ها به گروه‌های هیدرواکسیل الکلی بود. نتایج حاصل از طیف‌سنجی FTIR و وزن سنجی حرارتی نیز تغییرات ایجاد شده به وسیله تیمار آنزیمی را تایید کردند. از آنزیم استراز و لیپاز برای کنترل مواد چسبناک در کاغذ بازیافتی OCC نیز استفاده شد. ابتدا به مقدار 2 درصد چسب حساس به فشار به کاغذ OCC اضافه شد و سپس خمیرسازی صورت گرفت. برای تیمار آنزیمی سوسپانسیون خمیر OCC حاوی مواد چسبناک، مقادیر 01/0 و 03/0 واحد آنزیم استراز (بر مبنای وزن خشک خمیر) استفاده شد. تیمار آنزیمی خمیر در دمای 50 درجه سانتی‌گراد و 7 pH به مدت 2 ساعت انجام گرفت. مقادیر لیپاز استفاده شده در این تحقیق نیز برابر با 3، 6 و 9 واحد بود. شرایط سوبسترا برای انجام تیمار آنزیمی لیپاز نیز مطابق با شرایط استراز بود. نتایج نشان داد که تیمارهای آنزیمی باعث کاهش مواد چسبناک ماکرو و میکرو شدند. همچنین با افزایش غلظت آنزیم مواد چسبناک ماکرو و میکرو بیشتر کاهش یافتند. لیپاز و استراز به ترتیب، مواد چسبناک ماکرو را 33 و 43 درصد کاهش دادند. لیپاز در بهترین حالت توانست مواد چسبناک میکرو را از 220 میلی‌گرم بر لیتر به 112 میلی‌گرم بر لیتر کاهش دهد، اما استراز مواد چسبنا میکرو را به 52 میلی‌گرم بر لیتر کاهش داد. تیمارهای آنزیمی باعث هیدرولیز گروه‌های استری مواد چسبناک موجود در خمیر بازیافتی OCC شدند. تیمار آنزیمی استراز نسبت به لیپاز مواد چسبناک ماکرو و میکرو را بیشتر کاهش داد. تیمارهای آنزیمی باعث افزایش درجه روانی خمیرکاغذ بازیافتی شدند. آنز‌یم‌ها، تاثیری بر خواص فیزیکی کاغذهای حاصله نداشتند اما مقاومت به ترکیدن و مقاومت به پاره‌شدن کاغذها را افزایش دادند.
کد نوشتار : 320952