در این تحقیق، بررسی آزمایشگاهی شرایط تشکیل ساختار H هیدرات ترکیبات ایزوآمیل الکل و 3،2-دیمتیل-2-بوتن به همراه گاز کمکی متان به ترتیب در محدوده های فشاری 4/2 تا 3/8 و 8/2 تا 4/7 مگا پاسکال مورد اندازه گیری قرار گرفت. نتایج بدست آمده از این آزمایش ها، با داده های تعادلی سایر محققین مقایسه شد که تطابق خوبی میان آنها مشاهده شد. بر طبق نتایج بدست آمده از این آزمایش، هیدرات تشکیل دهنده ایزوآمیل الکل در محدوده فشاری پایین، مانند یک تسریع کننده ترمودینامیکی عمل کرده است در حالی که در فشارهای بالا، این تسریع کنندگی مشاهده نمی شود. همچنین داده آزمایشگاهی مربوط به ساختار H، 3،2-دیمتیل-2-بوتن در تمام محدوده فشاری مورد آزمایش، نسبت به هیدرات متان در حضور آب خالص دارای تسریع کنندگی ترمودینامیکی بوده است. علاوه براین، در این تحقیق پیش بینی شرایط تشکیل هیدرات ساختار H در حضور گاز کمکی متان با استفاده از سه مدل ترمودینامیکی انجام شد. مدل اول که توسط مهتا و اسلون و بر اساس روش واندروالس-پلاتیو (مدل اکتیویته) در سال 1996 ارائه شده بود، در این تحقیق به وسیله قانون اختلاط وانگ سندلر مورد بررسی قرار گرفت. مدل دوم با در نظر گرفتن فرایند تشکیل هیدرات به صورت دو مرحله، توسط چن و همکاران در سال 2003 انجام شد و سومین مدل که توسط کلاودا و سندلر در سال 2000 برای ساختارهای I و II هیدرات کلاتریت ارائه شده بود (مدل فوگاسیته)، که در این کار برای هیدرات متان ساختار H مورد استفاده قرار گرفت و هر سه مدل از نتایج قابل قبولی برخوردار بود. همچنین برای هیدرات ساختار H به همراه گاز کمکی نیتروژن و زنون، مدل چن و همکاران نتایج بهتری را نسبت به مدل مهتا و اسلون داشته است.
کد نوشتار : 260051