با توجه به اینکه توزیع منطقی و متوازن فعالیتهای اقتصادی و اهداف توسعه منطقه ای از بعد استقرار واحدهای صنعتی که رشد اقتصادی را به همراه خواهد داشت. یکی از مهمترین مسائل در روند مکان یابی، حداکثر کردن کارایی در فرایند توسعه ملی و منطقه ای است. پس از ارزیابی فاکتورهای موثر امکان وزن دهی هر یک از آنها در مسیر مکان یابی را فراهم می سازد. در انتها وزن عوامل فوق الذکر نظیر عوامل اجتماعی مانند بومی شناسی، ساختار آموزشی و اشتغال، عوامل اقتصادی مانند هزینه ها، مجاورت ا دیگر صنایع و دسترسی به بازار و.... مورد ارزیابی دقیق قرار می‌گیرد.
کد نوشتار : 323355