این پژوهش به شناسایی موقوفه ها ،وقف نامه هاو واقفان ایران در دوره ی سلجوقی می پردازد و تلاش می کند که لیستی تفصیلی از موقوفه ها ، وقف نامه و واقفان این دوره را تهیه کند . همچنین نیت واقفان از وقف نمودن و تهیه ی پراکندگی این موقوقات در سطح کشور از دیگر اهداف این پژوهش می باشد . اساس کار در این پژوهش بر مبنای جمع آوری داده ها و نهایتاً تجزیه و تحلیل آنها می باشد . اطلاعات مورد نظر به شیوه ی آرشیوی و کتابخانه ای جمع آوری شده و پس از آن تلاش گردید با استفاده از روش کمی و توصیفی به تجزیه و تحلیل اطلاعات پرداخته شود . در روش توصیفی تلاش شد موضوع وقف و مصارف وقف در دوره ی مورد نظر از خلال منابع بدست داده شود و در روش کمی اطلاعات بدست آمده به شکلی متفاوت با تحلیل آماری ارائه گردید .
نمایه ها:
ایران | 
کد نوشتار : 272318