هدف این مطالعه تحلیل عوامل موثر بر فضای سبز روستایی در مناطق روستایی شهر زابل بوده است. این پژوهش توصیفی و از نوع پیمایشی بوده و ابزار پیمایش در این تحقیق پرسشنامه بوده است. برای جمع‌آوری اطلاعات مربوط به آزمون فرض‌ها از پرسشنامه محقق ساخته استفاده کردیم. به این صورت که بعد از انتخاب نمونه مورد نظر از جامعه آماری مورد مطالعه که شامل مردمان روستاهای زابل، دهیاری‌ها و مسئولان شهرداری زابل و روستاهایی که در طرح جامع و هادی بودند، پرسشنامه‌ها به تعداد مورد نظر تکثیر و با مراجعه حضوری به هر یک از بخش‌های مربوطه در اختیار پاسخگویان مطالعه قرار گرفت. حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران تعیین شده است و در انتخاب نمونه‌ها از روش نمونه‌گیری تصادفی ساده استفاده شد. بعد از جمع‌آوری اطلاعات، داده‌ها با نرم‌افزار SPSS نسخه 18 مورد آنالیز قرار گرفت. سپس در بخش استنباطی با استفاده از آزمون t و آزمون فریدمن فرضیات پژوهش آزمون شدند. نتایج نشان داد که تصمیم‌گیری مسئولان، مشارکت مردمی، متولیان روستا مانند دهیاری‌ها و تخصیص اعتبار و بودجه نقش مثبتی بر توسعه فضای سبز مناطق ناحیه روستایی شهرستان زابل دارد.