درمطالعه حاضر،اعجاز علمی قرآن،طی مباحثی شامل یک مقدمه و پنج فصل به‌شرح زیر،بررسی و تدوین گردیده است. در فصل اول، کلیاتی پیرامون تفسیر و اعجاز علمی قرآن، اعم از مفاهیم، تاریخچه، معیارهای صحیح، نظرات دانشمندان، آسیب شناسی، و اثرات و فواید این‌دو، مطرح، و نتیجه گیری شده است‌که بررسی اعجاز علمی قرآن، نه تنها مذموم نیست، بلکه تحت شرایط صحیح، خدمتی گرانبها به‌قرآن کریم می‌باشد.در فصل دوم ، آیات قرآن در رابطه با سه موضوع منشاء پیدایش جهان ،انبساط عا‌لم و آینده جهان ، از نظر تفسیری بررسی شده ،سپس ، فرضیات علمی در موضوعات فوق مورد بحث قرار گرفته،در پایان،اعجاز علمی قرآن در مورد انبساط عالم، به‌اثبات رسیده است . در فصل سوم، آیات قرآنی در زمینه حرکت‌های خورشیدی از نظر تفسیری وعلوم روز بررسی ، و نهایتا بعضی از این حرکت‌ها که درکتب مقدس به آن اشاره نشده ،اعجاز علمی قرآن تلقی گردیده است. در فصل چهارم ،به ظرافت‌های آیات قرآن در مورد حرکت‌های ماه ، و انواع این حرکت‌ها از نظر علمی پرداخته و ابهام تفاوت زمان در قرآن، با مقایسه زمان در فضا-های مختلف روشن گردیده است.و چون این آیات راز گویی نمی‌باشد،اعجاز علمی منتفی است. در فصل پنجم، به بررسی آیات قرآن در مورد نیروی جاذبه زمین و قوانین حاکم بر منظومه شمسی، حرکت‌های زمین و نقش نیروی جاذبه در این حرکت‌ها، پرداخته، و ‌نتیجه‌گیری شده که نیروی جاذبه از مصادیق اعجاز علمی قرآن می‌باشد.در پرتو نتایج بدست آمده، زمینه فهم و شناخت عمیق‌تر و دقیق‌تر برای پژوهندگان قرآن و به‌دنبال آن زمینه ایمان و اعتقاد بیش‌تر آن‌ها به خالق هستی خواهد بود
نمایه ها:
گرانی | 
جهان | 
معجزه | 
ماه | 
قرآن | 
کد نوشتار : 326396