امروزه کارکنان در سازمان‌های دولتی نقش مهمی در تحقق اهداف سازمان‌ها و به ‏ویژه کیفیت خدمات آن‌ها دارند. ادارات دولتی یکی از انواع سازمان‌هایی که کیفیت خدمات نقش بسیار مهمی در آن‌ها ایفا می‌نماید. تحقیقات پیشین نشان داده است کیفیت خدمات سازمان‌ها تحت تأثیر رفتارهای خاصی از کارکنان تحت عنوان رفتارهای شهروندی قرار می‌گیرد. با مطرح شدن نقش و اهمیت رفتارهای شهروندی در سازمان‌های خدماتی، تحقیقات گسترده‌ای بر روی این‌گونه رفتارها و عوامل موثر بر بروز آن صورت گرفته است. رفتارهای شهروندی خود تحت تأثیر متغیرهای زیادی همچون عدالت سازمانی، سبک رهبری، اعتماد سازمانی، تعهد سازمانی و غیره قرار می‌گیرند. لذا در این تحقیق با بررسی سابقه تحقیقات گذشته، یک مدل مفهومی جهت تأثیرگذاری این عوامل بر روی رفتارهای شهروندی مورد بررسی قرار گرفت و این مدل در ادارات دولتی شهرستان سمنان از طریق پرسشنامه مورد سنجش و آزمون قرار گرفت. در ابتدا روی داده‌ها تحلیل عاملی اکتشافی صورت پذیرفت که نتایج تحلیل عاملی بیانگر مناسب بودن گویه‌ها بود و سپس تحلیل عاملی تأییدی روی سمت چپ و راست مدل به منظور تایید روایی و پایایی صورت پذیرفت و در انتها تحلیل مسیر به منظور درک روابط علی میان متغیرها انجام شد. روش تحقیق مورد استفاده در این تحقیق، توصیفی و از نوع همبستگی - مدل معادلات ساختاری بوده است. در پایان برای بهبود تأثیرگذاری عوامل موثر بر رفتارهای شهروندی، پیشنهاداتی ارائه شده است.
کد نوشتار : 307421