پژوهش حاضر با هدف بررسی دیدگاه‌های تربیتی محمد بهمن بیگی در نظام تعلیم و تربیت عشایری طرح ریزی گردیده، کسی که به پدر تعلیمات عشایر ایران معروف است. در این پژوهش مهم‌ترین ویژگی‌های سیستم تعلیمات عشایر مانند اهداف، روش‌ها، محتوا، ساختار و ارزشیابی از نگاه بهمن بیگی مورد بررسی قرار می‌گیرد. روش پژوهش: این پژوهش از نوع کیفی و رویکرد آن توصیفی است. داده‌ها از طریق مصاحبه با معلمان و راهنمایان تعلیمات عشایر، فیلم‌هایی که در مورد بهمن بیگی ساخته شده‌اند و کتاب‌های بهمن بیگی گردآوری می‌شوند. یافته‌ها حاکی است که در اهداف اخلاقی، شهامت یا شجاعت، از مهم‌ترین اهداف است. به عقیده بهمن بیگی شهامت باعث می‌شود دانش‌آموزان بتوانند به حقوق خود دست پیدا کنند. در اهداف اجتماعی برقراری عدالت اجتماعی، در اهداف هنری پرورش قوه تخیل و در اهداف جسمانی، پرورش قوای جسمانی و روانی از مهم‌ترین اهداف بودند.روش‌های آموزشی به کاررفته شامل مشاعره، کنفرانس و نمایشنامه بود. یافته‌ها هم چنین نشان داد که در تعلیمات عشایر علاوه بر محتوای معمول در مدارس، فعالیت‌های فوق برنامه هم اهمیت زیادی داشت. ساختار تعلیمات عشایر به این صورت بود که تا پایان مقطع ابتدایی مدارس در چادر و عشایر سازمان‌دهی می‌شدند و بعد از پایان این دوره به شبانه روزی‌های شهری انتقال می‌یافتند. ارزشیابی در تعلیمات عشایر بیشتر به وسیله راهنماهای آموزشی انجام می‌شد. به طور کلی تلاش‌های بهمن بیگی به بهتر کردن وضعیت اجتماعی و اقتصادی مردم عشایر کمک زیادی کرد و باعث بهبود زندگی آنان شد.
کد نوشتار : 320101