به لحاظ اهمیت و نقش بسزائی که کالا و مواد در کارخانجات تولیدی و صنعتی دارد و با توجه باینکه قسمت عمده‌ای از دارائیهای یک موسسه را کالا تشکیل میدهد و موجودی کالا بعنوان یک رقم قابل ملاحظه‌ای در ترازنامه یک موسسه منظور میشود و حتی درصد بالائی از درآمد ناخالص ملی هر کشوری را موجودی کالا تشکیل میدهند، مع‌الاسف نقش مدیریت کالا در فعالیتهای تولیدی، بازرگانی و صنعتی شناخته نشده و کمتر به آن توجه میشود.اهم فرضیه‌هائی که هدف اصلی این تحقیق را شامل میشود عبارتند از: 1 - نبودن دستورالعمل‌های مدون و گردش کار صحیح اسناد انبار باعث بهدر رفتن توان کارکنان میشود. 2 - انعطاف ناپذیر بودن ساختار اساسی در سیستم انبارداری باعث به هدر رفتن توان کارکنان میشود. 3 - نبودن یک سیستم اطلاعاتی مدیریت انبار موجب به هدر رفتن نیروی کارکنان میشود. 4 - ایجاد دوره‌های آموزشی از بهدر رفتن توان کارکنان جلوگیری می‌نماید. 5 - ایجاد سیستم‌های تشویق و تنبیه از بهدر رفتن توان کارکنان جلوگیری می‌نماید.اهداف اساسی از انجام تحقیق شامل موارد ذیل میباشد: 1 - اصلاح گردش کار فعلی و تدوین دستورالعمل جامع برای گردش اسناد انبار. 2 - با توجه به نیازهای روزافزون به تامین موجودی کالا و عدم پاسخگوئی سیستم فعلی هدف این است که با استفاده از کامپیوتر ضمن کنترلهای لازم بر ورودیها (شامل اسناد رسید انبار، قبض ساخت و قبض برگشت ) و خروجیها (مشتمل بر حواله انبار و حواله انتقال) با صرفه‌ترین مقدار سفارش (EOQ) را تعیین نموده و هزینه‌های سرمایه‌گذاری مربوط به تامین کالا را به حداقل برساند. 3 - استفاده از نیروهای پرسنلی بالقوه و متخصص در جهت ارتقاء سطح کارائی و پیشبرد اهداف شرکت با ایجاد انگیزه و افزایش درآمد بیشتر برای کارکنان پرتلاش .
کد نوشتار : 37418