طراحی نظام آموزشی بهینه نیازمند اعمال نوعی دیدگاه آسیب شناسانه نسبت به آن است تا تحقق هدف اصلی آموزشی یا توسعه منابع انسانی میسر گردد.از آسیبهای اصلی وارد بر هر نظام آموزش افت تحصیلی است که امکان بروز در تمامی مقاطع تحصیلی را دارد. این امر خصوصا در مقطع آموزش عالی در کشورهای در حال توسعه که نیازمندی بالایی به نیروی انسانی متخصص در آنها احساس میشود، از اهمیت فوق‌العاده‌ای برخوردار است .افت تحصیلی، ضایعات مربوط به ورودیها در نظام آموزشی از نظر کاهش معدل ترم با فرض یکسانی دشواری در زمانهای متوالی، عقب ماندن از تحصیل و یا ترک آن را شامل میشود.برخی از صاحب نظران افت تحصیلی با شاخصهای عدم موفقیت دانش‌آموزان در دستیابی به اهداف مقاطع تحصیلی مربوطه، ترک تحصیل را با شاخصهای زودرس یا بیکاری فارغ‌التحصیلان، نامناسب بودن تحصیلات با شرایط کار میدانند.طرح حاضر با این دیدگاه اقدام به بررسی علل افت تحصیلی و دسته‌بندی آنها در دانشجویان دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران (کرج) کرده است .نوع تحقیق همبستگی - همخوانی بوده و دارای دوسری متغیر مستقل (20 عدد) و وابسته (عوامل دورنی و بیرونی موثر بر افت تحصیلی که خود از تجمع و دسته‌بندی متغیرهای رشته‌ای، ارکان آموزشی، رفاهی و جانبی به کمک تکنیک تحلیل عامل بدست آمده است ) میباشد. تحقیق از 19 فرضیه کلان که دربردارنده 38 فرضیه خرد میباشند تشکیل شده است .روشهای آماری مورد استفاده در طرح، آمار توصیفی و تحلیلی میباشد.جامعه آماری طرح حاضر شامل کلیه دانشجویان وروردی سال 76-77 دانشکده کشاورزی کرج در رشته‌های ده گانه کشاورزی است که با توجه به روش نمونه‌برداری تصادفی ساده، 85 نفر از آنها به کمک فرمول کوکران بعنوان حجم نمونه انتخاب شده‌اند.از نتایج این تحقیق میتوان به دسته‌بندی عوامل موثر بر افت تحصیلی در دو دسته عوامل بیرونی (جانبی و رشته‌ای) و درونی (ارکان آموزشی و رفاهی) اشاره داشت .همچنین تحقیق حاضر به این نتیجه رسیده است که بین جنسیت افراد، نحوه اشتغال آنها، استفاده یا عدم استفاده از سهمیه، محل سکونت ، نوع رشته تحصیلی در زیر بخش کشاورزی، معدل کلی فرد و تعداد واحدهای گذرانده شده تفاوت یا رابطه معنی‌دار وجود دارد.
کد نوشتار : 37461