سیستم های مدیریت ارتباط با مشتری به سازمان ها در حد اکثر کردن توانایی شان در عملکرد متقابل با مشتریانشان کمک می کنند. از این رو پژوهش حاضر به بررسی تاثیر مدیریت ارتباط با مشتری در رضایت و وفاداری مشتری: مطالعه موردی شرکت مخابراتی ایرانسل، پرداخته است. این پزوهش با اهداف بررسی تاثیر ابعاد هفتگانه مدیریت ار تباط با مشتری (پاسخگویی، ارتباطات، دسترسی، تواضع، شایستگی، درک و شناخت مشتری، چرخه مدیریت ارتباط با مشتری) بر رصایت و وفاداری مشتریان شرکت انجام شد. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه مشتریان سیم کارت شرکت ایرانسل در محدوده شهر اصفهان می باشد. برای بدست آوردن اطلاعات 500 پرسشنامه میان مشتریان شرکت مخابراتی ایرانسل توزیع گردید، که حدود 385 پرسشنامه معتبر جمع آوری شده وهمچنین از آزمون tوتحلیل واریانس(ANOVA)، استفاده شده است، که درنهایت برای تجزیه وتحلیل و به کار گیری این آزمون ها از نرم افزارSPSS استفاده شده است و همچنین برای تحلیل عاملی و الگو سازی معادلات ساختاری نرم افزار Amos مورد استفاده قرار گرفت، که نتایج تحقیق حاکی از تاثیر گذاری مثبت مدیریت ارتباط با مشتری و ابعاد هفتگانه آن بر رضایت و وفاداری مشتریان شرکت بود. کلید واژه ها: مدیریت ارتباط با مشتری، وفاداری، رضایت