در پژوهش حاضر، تحت عنوان "بررسی مستندات حوزه دانشی مدیریت تکنولوژی و تأثیر سیاستهای آموزشی و پژوهشی کشور بر روند توسعه این حوزه در ایران"، به منظور پاسخ دادن به دو سوال پژوهش زیر، مقالات منتشر شده حوزه دانشی مدیریت تکنولوژی در بازه زمانی یازده ساله 1380تا 1390، و اسناد ملی سیاستگذاری کشور که تاریخ ابلاغ آنها در بازه زمانی مذکور قرار میگیرد مورد تحلیل قرارگرفتند: 1- توزیع، تراکم، و تجمع آثار و مستندات در زیرمجموعه های حوزه دانشی مدیریت تکنولوژی با استفاده از تحلیل هم استنادی / هم رخدادی چگونه است؟ 2- سیاستهای آموزشی و تحقیقاتی کشور پس از انقلاب اسلامی چه تأثیری بر فرآیند توسعه حوزه دانشی MOT در کشور داشته است؟ در راستای یافتن پاسخ سوالات تحقیق، در ابتدا به منظور ترسیم چارچوب نظری تحلیل، با استفاده از دو مدل کارکردهای نظام ملی نوآوری سازمان همکاری و توسعه اقتصادی و مدل نظام ملی فناوری سانجایا لال، چارچوبی شامل 4 سطح مدیریت فناوری در سطح عملیات؛ مدیریت تحقیق و توسعه و NPD ؛ زیرساخت‌ها (نهادی، حقوقی، مالی و مالیاتی، فرهنگی)؛ و مدیریت فناوری در سطح سیاست، طراحی شد. سپس بر اساس سطوح فوق، مقالات و اسناد مذکور در دو فاز جداگانه و بطور موازی مورد تحلیل قرار گرفتند. برای این منظور، در تحلیل مقالات، داده های کمی مربوط به مقالات منتشر شده در داخل کشور در بازه زمانی فروردین ماه 1380 تا پایان سال 1390 از پایگاه ISC شیراز دریافت شد و مورد مطالعه قرار گرفت. در بخش تحلیل اسناد، 9 سند ملی و فرابخشی کشور تحلیل شد. به منظور حصول نتایج واقعی و ترسیم وضعیت مقالات منتشر شده در بازه زمانی مورد نظر تلاش شد تا علاوه بر تحلیل مقالات حوزه دانشی مدیریت تکنولوژی، نقشه دانشی این حوزه در بازه زمانی مذکور با استفاده از روش تحلیل استنادی و با بهره‌گیری از جدیدترین و جامع ترین نرم افزار علم سنجی ترسیم شود اما بدلیل استاندارد نبودن داده های دریافت شده از ISC و اشکالات متعددی که در نحوه نگارش و ذخیره اطلاعات وجود داشت، علیرغم انتخاب نرم افزار علم سنجی مناسب و تلاشهای بسیاری که در جهت اصلاح داده ها و اجرای روش صورت گرفت، ترسیم نقشه دانشی به این روش محقق نشد و این فاز به روش جایگزین اجرا شد. نهایتاً نتایج حاصل با هم مقایسه و تأثیر سیاستها بر روند شکل گیری روند موضوعی مقالات منتشر شده استخراج شد. در این راستا، جهت آگاهی از وجود یا عدم وجود همبستگی بین دو متغیر "مقالات" و "اسناد" در چهار سطح تحلیل، با استفاده از نرم افزار SPSS میزان ضریب همبستگی و سطح معنی داری (سطح قابل قبول) آزمون محاسبه شد. نتایج بدست آمده نشان می دهد که در دو سطح "مدیریت فناوری در سطح عملیات" و "مدیریت فناوری در سطح سیاست" همبستگی معنی داری بین مقالات منتشر شده و اسناد سیاستگذاری وجود دارد و در دو سطح "مدیریت تحقیق و توسعه و NPD " و "زیرساخت-ها"، همبستگی معنی داری بین مقالات منتشر شده و اسناد سیاستگذاری وجود ندارد.
کد نوشتار : 318859