هدف تحقیق حاضر بررسی رابطه بین تیپ های شخصیتی یونگ با سلامت روان و رضایت زناشویی در دانشگاه علامه بود که از سه پرسشنامه تیپ شخصیتی مایرز بریگز، سلامت روان GHQ و راضیت زناشویی انریچ استفاده و دادهها با روش آمار توصیفی و تحلیل رگرسیون اینتر و با استفاده از نرم افزار SPSS19 تحلیل شدند که بین سنخ احساسی فکری و مولفه علائم جسمی و اضطراب در سطح 99% اطمینان همسبتگی معنادار یافت شد و مشخص شد سنخ احساسی-فکری میتواند در سطح 95% اطمینان سلامت روان را پیش بینی کند. و بین سنخ حسی-شهودی با ویژگی های حل تعارض، رضایت جنسی و گرایش مذهبی همبستگی معنادار وجود داردو سنخ حسی-شهودی میتواند رضایت زناشویی را با 95% اطمینان پیش بینی کند.
کد نوشتار : 318704