با توجه به اینکه خانمها یک یا دو وقوع از وولو واژینیت کاندیدیایی را در طول زندگی خود تجربه نموده و این بیماری نیز بدلیل ایجاد علائمی مانند ترشح، خارش ، سوزش ، درد هنگام مقاربت و غیره می‌تواند سبب کسالت جسمی و روحی در فرد خصوصا" در موارد درمان نشده و یا راجعه و عودکننده گردد در نتیجه سلامت زنان را و بدنبال آن از آنجایی که زنان هسته اصلی خانواده را تشکیل می‌دهند سلامت خانواده و بدنبال آن سلامت جامعه را نیز به خطر بیندازد لذا نتایج بررسی تاثیر رعایت زمینه‌های بهداشتی ، خصوصا" بهداشت دستگاه تناسلی در خانمها بر روی نتایج درمان و عود این عفونت می‌تواند کمک شایانی به جامعه زنان نموده و در ضمن از اتلاف وقت و هزینه‌های اضافی بدنبال مراجعات مکرر ناشی از عدم درمان موفق و یا عود بیماری به پزشک جلوگیری به عمل آورد.
کد نوشتار : 38042