زبان‌شناسی شناختی از مکاتب جدید فکری در زبان‌شناسی است که حاصل تلاش گروهی از محققان در اواخر دهه هفتاد می باشد که به رابطه بین زبان و ذهن توجه داشته اند. این مکتب یک الگوی جدید زبانشناسی است که زبان را به عنوان یک سیستم مستقـل و مستغنی نمی بیند بلکه آن را به عنـوان ابزاری برای سازماندهـی، پـردازش، و انتقال اطلاعـات می داند. مطالعات و تحقیقات اخیر در حوزه ی زبان‌شناسی شناختی باعث افزایش احتمالات مربوط به پژوهش های زبان‌شناختی در ارتباط با زبان و فرهنگ شده اند. نظریه آمیختگی مفهومی، که توسط ژیل فوکونیـه و مـارک ترنـر (2002) مطـرح شده است، از پیـشرفت های حاصل در این شاخـه از تحقیقات می باشد. آمیختگی مفهومی به عملیات ذهنی بنیادی گفته می شود که مرکز اندیشه، خیال و طرز تفکر انسان می باشد. آمیختگی مفهومی نقش بسزایی در ساخت معنا در زندگی روزمره، علوم، و حتی ادبیات دارد. مرگ و زندگی مرا خسته می کنند (2006) نوشته ی مو ین یک رمـان تاریخـی است که سیر تحولی کشـور چیـن را در نیمه دوم قـرن بیـستم مورد کنکاش قرار می دهد. نویسنده خود تصریح دارد که این رمان سبک نوشتاری او را دربرگرفته و نمایانگر تلاش اکتشافی او در هنر رمان‌نویسی است. تحقیق حاضر تلاش دارد نظریه آمیختگی مفهومی را در رمان مرگ و زندگی مرا خسته می کنند واکاوی نماید. این تحقیق همچنین چگونگی استفاده نویسنده از شیوه جان ‌بخشیدن به اشیا و نظریه آمیختگی مفهـومی برای ایجاد فضای انتقادی از نظام های خودکامـه را مورد بررسـی قرار می دهد.
کد نوشتار : 308206