چکیده پایان نامه / رساله نام و نام خانوادگی دانشجو: فاطمه جهنده شماره دانشجویی: 9163813046 استاد راهنمای اول: دکتر سعید محسنی استاد راهنمای دوم: استاد مشاور اول: دکتر سید محمد مهدی قبولی درافشان استاد مشاور دوم: گروه آموزشی: حقوق رشته تحصیلی: حقوق خصوصی گرایش: حقوق خصوصی تاریخ دفاع: 12/5/1393 تعداد صفحات پایان نامه : درجه ارزشیابی رساله/ پایان نامه: 5/18 عنوان رساله/ پایان نامه: بررسی تحولات قانونی حقوق زوجه بعد از انقلاب اسلامی ‌‌ایران. کلید واژه ها: اجرت المثل، تنصیف اموال زوج، حقوق زوجه، مهریه، نحله، نفقه. چکیده اسلام برای خانواده به ویژه زن اهمیت ویژه ای قائل است و برای سلامت خانواده و پیشگیری از تزلزل آن آیات و روایات زیادی وجود دارد. بعد از انقلاب اسلامی‌‌ درراستای تطبیق قوانین با شرع و نیز با توجه به تحولاتی که در جامعه رخ داده بود، نیاز به اصلاح برخی قوانین احساس می‌شد، از جمله اصلاحاتی که صورت پذیرفت در زمینه‌ی حقوق مالی و غیر مالی زوجه می‌‌باشد. در خصوص حقوق مالی می‌‌توان به تبصره‌ی ماده‌ی 1082 قانون مدنی در خصوص محاسبه‌ی مهریه به نرخ روز و همچنین اصلاح ماده‌ی 1110 قانون مذکور در خصوص تعلق نفقه‌ی ایام عده‌ی وفات به زوجه اشاره نمود. اجرت المثل و نحله و تنصیف اموال زوج از جمله حقوقی است که مورد توجه قانون گذار قرار گرفته که البته دریافت اجرت المثل به دلیل عدم امکان اثبات شرایط آن معمولا غیر ممکن است. توارث زوجه از قیمت اموال غیر منقول از مهمترین تحولاتی است که در سال 1387 رخ داده است. در خصوص حقوق غیر مالی با اصلاح ماده‌ی 1133 قانون مدنی محدودیت هایی از جمله مراجعه‌ی زوج به دادگاه و ارجاع به داوری ایجاد شده است. در بحث حضانت اطفال مقنن با اصلاح ماده‌ی 1169 قانون مدنی حضانت اطفال را تا سن هفت سالگی به مادر واگذار نموده است. در این پژوهش سعی شده ضمن تبیین تحولات قانونی مذکور و بررسی مبانی فقهی و حقوقی آن، به بیان نقاط ضعف و قوت قوانین و همچنین رفع برخی ابهامات موجود پرداخته شود. واژگان کلیدی: اجرت المثل، تنصیف اموال زوج، حقوق زوجه، مهریه، نحله، نفقه امضا استاد راهنما
نمایه ها:
مهریه | 
نحله | 
نفقه |