ارزشیابی عملکرد کارکنان امری است که هر ساله با صرف وقت و هزینه در سازمان های دولتی جهت اهدافی چون: بهبود عملکرد، دادن بازخورد عملکرد به کارکنان، رشد و هدایت و ارتقاء آنان و یا دادن اضافه حقوق به هر فرد خاص و مهم تر از همه تشخیص نیازهای آموزشی و نقاط ضعف کارکنان انجام می شود. بدیهی است که اگر اهداف مذکور برآورده شود در جهت بهسازی، بسیاری از مشکلات سازمان ها مرتفع خواهد شد. امروزه نقش نظام های ارزشیابی و نظارت کارآمد ، در بهبود و تعالی سازمان ها کاملا شناخته شده است. مطالعات انجام یافته نشان می دهد که در بسیاری از سازمان های بزرگ ایران (به ویژه در بخش عمومی) پس از نیاز به نظام های کارآمد برنامه ریزی و تحول ، نظام های ارزشیابی و نظارت در اولویت قرار دارند. ارزشیابی، ابزاری است که سازمان ها و کارکنان را در تامین این نیازها کمک می کند و همچنین مدیران باید به این مهم توجه داشته باشند که اگر چه بهره وری تابعی است از منابع تکنولوژیکی ، سرمایه ای و انسانی، اما بهسازی عملکرد کارکنان از طریق ارزشیابی صحیح عملکرد فعالیت های آنان ، خود منجر به افزایش بهره وری در نزد کارکنان می شود. در واقع می توان گفت اصل منطقی برای استفاده از ارزشیابی عملکرد، به حداکثر رساندن بهره وری از طریق شناسایی و تقویت نقاط قوت کارکنان است. 1- تعیین تاثیر ارزشیابی از کارکنان در افزایش توانایی انجام کار کارکنان 2- تعیین تاثیر ارزشیابی از کارکنان در ایجاد انگیزه بیشتر در فرایند کار توسط کارکنان 3- تعیین تاثیر ارزشیابی از کارکنان در ارتقاء ارزیابی کار 4- تعیین تاثیر ارزشیابی از کارکنان در افزایش اعتبار و اعتماد در روابط کار 5- تعیین تاثیر ارزشیابی از کارکنان در بهبود شرایط محیط کار در بین کارکنان 6- تعیین تاثیر ارزشیابی از کارکنان در افزایش وضوح انجام کار (درک و پذیرش نحوه انجام کار) 7- تعیین تاثیر ارزشیابی از کارکنان در افزایش کمک و حمایت سازمانی روش تحقیق (اعم از میدانی، پیمایش، کتابخانه ای و ...) تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی و در آن از روش توصیفی استفاده شده است . با عنایت به اینکه پژوهش حاضر قصد دارد بدونه دست کاری در متغیرهای مورد نظر (همچون روش ارزشیابی، عوامل ارزشیابی، و عملکرد کارکنان و ...) به شرح مفصلی از نقش ارزشیابی در عملکرد کارکنان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و راه های افزایش اثرگذاری در بهبود عملکرد بپردازد. لذا از روش توصیفی که از معمول ترین و مناسبترین روش ها می باشند استفاده خواهد شد. نتایج : ارزشیابی کارکنان در بهبود عملکرد کارکنان صدا و سیما موثر است. ارزشیابی کارکنان در افزایش توانایی انجام کار کارکنان موثر نیست. ارزشیابی کارکنان در ایجاد انگیزه بیشتر در فرایند کار توسط کارکنان موثر است. ارزشیابی کارکنان در ارتقاء ارزیابی کار موثر نیست. ارزشیابی کارکنان در افزایش اعتبار و اعتماد در روابط کار موثر نیست. ارزشیابی کارکنان در بهبود شرایط محیط کار در بین کارکنان موثر است. ارزشیابی کارکنان در افزایش وضوح انجام کار (درک و پذیرش نحوه انجام کار) موثر است. ارزشیابی کارکنان در افزایش کمک و حمایت سازمانی موثر است.