هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه اخلاق اسلامی کار و عدالت سازمانی در اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران است. روش پژوهش از لحاظ هدف کاربردی، از لحاظ افق زمانی، مقطعی و از لحاظ روش گردآوری اطلاعات، توصیفی-زمینه یابی پیمایشی بوده است. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه کارکنان شاغل در اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران در سال تحصیلی 93-92 می باشد. با مراجعه به جدول مورگان تعداد 216 نمونه برای جامعه با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی ساده از جامعه آماری انتخاب شده است. برای جمع آوری داده ها مربوط به عدالت سازمانی از پرسشنامه استاندارد عدالت سازمانی نیهوف و مورمن (1993) و برای سنجش اخلاق اسلامی کار از پرسشنامه استاندارد علی(1988) ویرایش شده استفاده شده است. روایی پرسشنامه ها از طریق روایی صوری و محتوایی و پایایی آنها با اجرای آزمایشی پرسشنامه در نمونه ای با حجم 30 نفر از طریق آلفای کرونباخ 0.928 برای پرسشنامه عدالت سازمانی و 0.831 برای پرسشنامه اخلاق اسلامی کار برآورد گردیده است. برای تجزیه و تحلیل داده های بدست آمده از آزمون های آمار توصیفی از جداول توزیع فراوانی، نمودار خطی میانگین‌ها، شاخص‌های مرکزی نظیر میانگین، انحراف استاندارد و چولگی و کشیدگی و برای تحلیل آماری فرضیه های پژوهش در آمار استنباطی از آزمونهای مناسب آمار استنباطی از جمله ضریب همبستگی پیرسون ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل واریانس یکطرفه استفاده شد. نتایج بدست آمده نشان داده که اخلاق اسلامی کار در میان کارکنان بر تقویت عدالت سازمانی اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران تاثیر گذار است. کلمات کلیدی: عدالت سازمانی، اخلاق اسلامی کار، اداره کل آموزش و پرورش، کارکنان، تهران.