هدف اصلی این تحقیق « تعیین رابطه بین تعهد سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی درمیان کارکنان اداره کل امور مالیاتی شرق تهران طی سه ماهه اول سال 1393» بود که در این راستا مولفه های تعهد سازمانی شامل؛ تعهد مستمر، تعهد عاطفی و تعهد هنجاری مورد بررسی قرار گرفت. مولفه های رفتار شهروندی نیز شامل؛ نوع دوستی، ادب و ملاحظه، رادمردی و گذشت، رفتار مدنی و وجدان کاری می‌باشد. روش پژوهش حاضربراساس نحوه گردآوری داده ها توصیفی - پیمایشی است واز نظر هدف ، کاربردی است . دراین پژوهش به آزمون فرضیه هاپرداخته شد و نتایج تحقیق نشان دادکه میان رفتار شهروند سازمانی و تعهد سازمانی در اداره کل امور مالیاتی شرق تهران ارتباط مثبت و معنی‎داری وجود دارد.همچنین : 1- بین تعهدعاطفی ورفتارشهروندی سازمانی ارتباط مثبت ومعناداری وجود دارد. 2- بین تعهدمستمر ورفتارشهروندی سازمانی ارتباط مثبت ومعناداری وجود دارد. 3- بین تعهدهنجاری ورفتارشهروندی سازمانی ارتباط مثبت ومعناداری وجود دارد. آزمون رتبه بندی فریدمن نشان داد اولویت بندی مولفه های تعهد سازمانی براساس اهمیت از نظر کارکنان بدین ترتیب است: 1. تعهد عاطفی 2. تعهد مستمر 3. تعهد هنجاری همچنین آزمون رتبه بندی فریدمن نشان داد اولویت بندی مولفه های رفتار شهروندی سازمانی براساس اهمیت از نظر کارکنان بدین ترتیب است: 1. رفتار مدنی 2. جوانمردی و گذشت 3. نوع دوستی 4. وجدان کاری 5. ادب و ملاحظه
کد نوشتار : 252948